Prioriterte sykkelveier i Oslo

Mange transportsyklister fra Asker og Bærum bruker sykkelnettet i Oslo.

SLF Oslo har hatt en dialog med Oslo kommune vedrørene prioritering av sykkelveier i Oslo. Dette gjelder alle årstider. 

Oslo kommune har utarbeidet en driftplan for 2012/2013.

Driftsplan Oslo

Vi viser til møte med byrådsavdeling for miljø og samferdsel 9. oktober der Bymiljøetaten ble bedt om å utarbeide en plan med konkrete tiltak for bedre drift og vedlikehold av sykkelveier. Det ble spesielt pekt på vinterdriften, men etaen skulle også se på tiltak for å forlenge sesongen på høsten og våren og generelt ha mer fokus på sykkeltraséer når drift og vedlikehold av veinettet planlegges. 

Planen er nå utarbeidet og tiltakene er i ferd med å bli gjennomført.

Planenes avgrensing

Planen tar for seg sykkelnettet som ble definert som de viktigste traséene av Syklistenes Landsforening i møte med Bymiljøetaten i februar 2011. De angitte traséene ligger i stor grad som sykkelfelt til eksisterende veianlegg. Noen traséer går på separate gang- og sykkelveier. Planen er utvidet med et par ekstra strekninger som tidligere var driftet av Statens vegvesen og dermed hadde en annen driftsstandard.

Bymiljøetaten har målt de angitte traseene til å være totalt 68,4 Dette er medtatt inn- og utgående retning der dette er naturlig. Det er kun dette definerte veinettet som er inkludert i driftsplanen som er utarbeidet.

Planen omhandler tiltak som blir gjennomført høsten, vinteren og våren 2012-2013 for å forlenge sykkelsesongen i hver ende, samt øke kvaliteten på de utvalgte traseene i løpet av vinteren.

Kart og beskrivelse av planens geografiske område følger vedlagt.

Vår/sommer/høst

Feiing

Feiing av sykkelfelt på høsten bidrar til å fjerne gammelt støv, løv og møkk fra veikanten.  Biler har større hastighet enn sykler, slik at løst avfall blåses inn i sykkelfelt. Løvet er også med på å skape glatte sykkelfelt.

 • Det blir foretatt ukentlig renhold av sykkelfeltene utover høsten så lenge værforholdene gjør dette mulig.
 • Når våren kommer er det spesielt viktig å få fjernet grus fra sykkelfeltene.
 • Grovfeiing av sykkelnettet foretas så tidlig som mulig når våren kommer. Grovfeiingen gjentas ved behov - eksempelvis ved nye snøfall - frem til den ordinære vårrengjøringen før 17. mai.

Lapping

Lapping av asfalthull bidrar til et jevnere dekke og tryggere arealer for syklister da de ikke trenger å svinge brått utenom hull og sprekker. Det vil bli foretatt lapping av hull som normalt ikke ville blitt lappet dersom de hadde ligget i kjørebanen.

 • Bymiljøetatens kontrollingeniører sjekker det definerte veinettet  høst og vår og foretar bestilling på lapping der det er behov for dette. I tillegg lappes det når etaten får melding om feil.

Grøntvedlikehold

Grøntvedlikehold omfatter fjerning av utstikkende kvister som er til hinder for utførsel av driftstjenestene og fremkommelighet for de syklende.

 • Hver høst foretar Bymiljøetaten en kontrollrunde for å foreta nødvendig klipping. Denne høsten fremskyndes dette i tid og blir gjennomført i oktober. Nødvendig klipping foretas fortløpende.

Vinterdrift

 • Brøyting av alle sykkelfelt og sykkelveier gjennomføres når det har falt 5 cm sammenhengende snø målt på definerte målepunkter. Bymiljøetaten planlegger ukentlig ekstrabrøyting av sykkelfeltene, men frekvensen kan økes ved behov. Ekstrabrøytingen har til hensikt å samle snø som ligger i sykkelfeltene.
 • Bymiljøetaten vil i løpet av vinteren holde et spesielt øye med sykkelfeltene og vil bestille ekstra brøytetiltak etter snøfall dersom det observeres at sykkelfeltene ikke holder god nok standard.
 • Der det er mulig skal det brøytes på en slik måte at det ikke legges snø i sykkelfeltene.

Det er et uttalt mål for Oslo kommune å redusere saltingen i byen. Det vil således ikke bli foretatt en vinterdrift som øker saltforbruket. Sykkelfeltene kan ikke påregnes å være totalt is og snøfrie gjennom hele vinterperioden.

Bortkjøring av snø betyr fysisk å fjerne snørankene som blir langs veikanten etter brøyting. Dette gjøres enten med utfresing av snø til sideareal eller lastebiltransport til snødeponi/snøsmelteanlegg.

 • Bymiljøetaten vil prioritere fjerning av snøranker på det definerte veinettet dersom disse viser seg å utgjøre en fremkommelighetsutfordring.

Meldetjeneste/informasjon

Bymiljøetaten har en egen meldetjeneste (BYMelding) på sine hjemmesider og som App. Her kan alle melde inn behov for lapping av hull i veien, beskjæring, veioppmerking, lamper som ikke virker etc.

I samarbeid med Aften vil denne også bli tilgjengelig gjennom en egen «Se, klikk, fiks» på osloby.no og osloby-appen. Bymiljøetaten vil ha stor fokus på å informere om dette tilbudet gjennom flest mulig kanaler.

Vedlegg

 1. Hovedsykkelveinettet i Oslo, strekninger som blir spesielt prioritert når det gjelder vedlikehold høst/vinter/vår. 16. okt. 2012. PDF-dokument.
 2. Kart (klikk på kartet for å få PDF-versjon)