Styrereferat 01.02.2017

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 01.02.2017
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Øystein Bjurholt, Morten I. Kerr, Per Sannerud og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 11.10.2016
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 6. Kommende aktiviteter
 7. Annet
 8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 11.10.2016

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside.

Økonomi

Saldo pr. 01.02.2017: 16.203 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • Busstur med samferdselsministeren (oktober 2016): Lokallaget var representert ved Per Sannerud på busstur med Samferdselsministeren. Asker og Bærum kommune hadde invitert samferdselministeren for å se på E18 utbyggingen. Lokallaget påpekte dagens utfordringer og problemer med nye E18 planene. Lokallaget inviterte Samferdselsministeren på sykkeltur til våren 2017, noe som ble postivt mottatt.
 • Svart asfalt test Bærumsveien-Vollsveien: Statens Vegvesen tester ut "svart asfalt", se blant annet Vintervedlikehold i Bærum. Lokallaget ønsker å diskturere resultatet og vil ta kontakt med SVV og ansvarlige fra Bærum kommune. Se også artikkel i Budstikka.
 • Sykkelstativer Sandvika Storsenter. Lokallaget har fått informasjon fra medlem om uheldig valg av løsning. Valgt løsning passer bl.a. ikke for lastesykler. Etter hva lokallaget kjenner til, er det ikke kommunen som har plassert ut sykkelstativene. Lokallaget har derfor liten mulighet til å "klage".
 • Syklist i egen by – resultater og presse. Lokallaget oppdaget at informasjon om resultatene for våre kommuner ikke var distribuert fra SLF. Vi greide å få våre kommentarer inn i Budstikka (link). Resultatet for våre kommuner viser at Asker har forbedret seg, mens Bærum ikke har noen endring. Tatt i betrakning de politiske mål, er det beklagelig at spesielt Bærum ikke makter å igangsette sine målsetninger.
 • Ulykkeregister. Lokallaget fortsetter arbeide med å finne en løsning hvor en kan rapportere sykkelulykker

Kommende aktiviteter

 • Høring E18 utbyggingen. Bærum kommune inviterer til informasjonsmøte om redusert utbyggingsetappe - E18 korridoren Lysaker - Ramstadsletta - områderegulering 6. februar 2017. Lokallaget forsøker å stille på møtet.
 • Lokallaget ønsker å skaffe en oversikt over hvem som har ansvar for vintervedlikehold på hovedsykkelnettet i Asker og Bærum. En slik oversikt vil være til stor hjelp, både for å rapportere manglende vedlikehold og ros, samt oppsymmering og diskusjon med kommunene og etatene.
 • Anleggssituasjoner: Krav/ønske om spyling, prioritet for gående/syklister, samt forsvarlig merking. Lokallaget vil ha en kontinuerlig dialog med kommunene og ansvarlige etater.
 • Bærum kommune sine skiltplaner. Lokallaget ønsker å få en diskusjon med kommunen om bruk av skilt, herunder kommunens skiltplaner.
 • Lokallagsseminar. Lokallaget stiller med to representanter på SLFs Lokallagsseminar 4. februar 2017.

Eventuelt

 • Neste møte: (TBA mars)
Vedtatt på styremøte 03.05.2017