Styrereferat 14.06.2016

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 14.06.2016
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Øystein Bjurholt, Morten I. Kerr, Per Sannerud og Enno Swets
Referent: Jan Henrik Andresen

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 25.05.2016
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 6. Kommende aktiviteter
 7. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 25.05.2016

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 14.06.2016: 15.024 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • Sykkelkonferansen ble avholdt i Tromsø 23.-24 mai 2016. Øystein Bjurholt fant ikke anledning til å delta som tidligere planlagt.
 • Debattinnlegg i Budstikka fra Olav Torvund tar opp interessante momenter rundt bilisters vikeplikt i forhold til syklister og Politiets reaksjoner på basis av to ulykker i Bærum den senere tid. Det er viktig å ha alle fakta på bordet før man konkluderer og etter vårt syn uheldig å gå til personangrep i en slik sak. SLF AB ønsker en konstruktiv dialog og godt samarbeide med Politiet og mener man skal være tilbakeholden med spissformuleringer i pressen. Torvunds innspill finner du her.
 • Etablering av sykkelsulykkesregister: Domenenavn (ulykke.bike) er registrert og Per og Steinar jobber videre med konseptet. Det burde være mulig å få funding til dette arbeidet fra Gjensidige-stiftelsen, Per følger opp en bekjent der.
 • Utfordring til politikere til å være med på sykkeltur i morgenrushet fra Sandvika til Oslo sentrum: se punktet under neste avsnitt.
 • Bærum har etablert bysykkelordning med samme typer sykler som Oslo. Dog er disse ikke i samme pool som Oslos på grunn av forskjellige bookingsystemer og Bærum kommunes motvilje mot reklame på syklene. 100 sykler blir plassert ut på Lysaker og Fornebu og flere vil etter hvert komme utover mot Sandvika. SLFAB ser positivt på ordningen men synes det er synd at ordningene i Bærum og Oslo ikke er samkjørte.
 • Erfaringer fra stand i Sandvika under Tyrifjorden rundt 04.06.2016: Det var ikke besøk på vår stand i det hele tatt og det virket som rytterne var mere opptatt av løpet enn å snakke sykkelsak. Reklamemateriellet vi hadde til disposisjon var helt uegnet med rollup og brosjyrer med bilde av sykkel med kurv foran og barnesete bak. Konklusjonen er at SLF mangler klart definerte målgrupper og da er det heller ikke mulig å nå frem med relevante budskap og akkvisisjon av flere medlemmer. Dette bør bli et tema på neste organisasjonsseminar og vi vil gi innspill til at sekretariatet utarbeider et mere skreddersyddsett av materiell.

Kommende aktiviteter

 • Jan Henrik fremsatte en idé om å utvikle et sykkelopplæringsprogram for skolebarn, noe som sannsynligvis vil føre til offentlig/privat støtte. Lokallaget ser nærmere på dette over sommeren.
 • Ulykkespunkter langs E18 mellom Sandvika og Oslo. Morten Skauge, leder av miljøutvalget i Sandvika kommunestyre har bedt om å få komme tilbake over sommeren angående sykkeltur i rushtiden fra Sandvika til Oslo sentrum. Når det blir aktuelt tenker vi oss å invitere Abid Raja fra Stortinget og samferdselsministeren med håp om at dette resulterer i aktive tiltak for å bedre forholdene.
 • Det foreslås også å arrangere en ny «synlig syklist»-aksjon i samarbeid med Politiet i slutten av august/begynnelsen av september når det begynner å bli mørkt om ettermiddagen.

Eventuelt

 • Neste møte: (TBA august/september)
Referat godkjent på styremøte 14.09.2013