Styrereferat 07.04.2016

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 07.04.2016
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Per Sannerud, Enno Swets, Morten I Kerr og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 17.02.2016
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 6. Kommende aktiviteter
 7. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 17.02.2016

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 07.04.2016: 16.189 kr.

Referat aktiviteter siden sist

 • SSV Akershus: Prosjekt salting av G/S. Lokallaget har mottatt forespørsel fra SSV Akershus om forslag til prioriterte veier for et prosjekt om salting av G/S. Lokallaget ønsker å prioritere 1) Strekningen Holmen til Lysaker, 2) Bærumsveien og 3) Skuiveien. Lokallaget understreker at prosjektet må følge de retningslinjer som er gitt for "svart asfalt" som medfører at veien brøytes/feies før salting.
 • Sentralt register for sykkelulykker. Lokallaget har kontaktet SLF sentralt og bedt om at de tar initiativ til å opprette et sentralt register for sykkelulykker. I dag blir sykkelulykker registert dersom politiet er innblandet mens andre typer av ulykker ikke blir registrert. Ved å få en register over alle typer av ulykker hvor syklister er innblandet vil en få et bedre grunnlag for å finne tiltak for å forhindre nye ulykker.
 • 18.02.2016: Møte Samarbeidsutvalget E19. Leder av SLF Asker og Bærum deltok på møtet hvor Fylkeskommunen og kommunene var representert med politikere og rådmenn. Lokallaget hadde en kort presentasjon av vårt arbeid.
 • 12.03.2016: Organisasjonsseminar SLF. Fra Lokallaget stilte Øystein Bjurholt.
 • Bærum kommune: Statlige midler for sikkerhet. Lokallaget har kommunisert med Bærum kommune om bruk av "sharrows". Forskning viser at "sharrows" har liten effekt, men lokallaget har ingen innsigelser på at kommunen ønsker å teste ut dette. Kommunen foreslår at sharrows skal benyttes på Gjønnes og Sandviksveien 120.
 • Innlegg Budstikka: Lokallaget har kommentert uhell Emma Hjortsvei og Lysaker. Budstikkas artikkel om ulykken på Lysaker resulterte i et møte med Akershus fylkeskommune 1. april 2016. Fylkeskommunen vil arbeide for at saksomfanget (tiltak for å hindre sykkelulykker) tas opp i Stortinget.
 • Bærum kommune bruk av skilt 521.1: Lokallaget har registert manglende bruk av skilt 521.1 (se egen artikkel Skilting av sykkelfelt). Lokallaget har kommunisert med SSV, Vegdirektoratet og Bærum kommune.

Kommende aktiviteter

 • Lokallaget vil delta på "Sykkelkveld i Bærum" 20. april 2016 (Invitasjon medvirkningsmøte "Sykkel i Bærum")
 • Sykkelens Dag 2016: Grunnet manglende deltakelse tidligere år vil ikke lokallaget arrangere sykkelens dag.
 • Lokallaget vil delta på Den Nasjonale Sykkelkonferansen i Tromsø.
 • Oppsummering vintervedlikehold: Lokallaget vil invitere representanter fra kommunene til et uformelt møte hvor vintervedlikeholdet vil bli diskutert.

Eventuelt

 • Problemer med e-post til styret(@)slfab.no er løst.
 • Neste møte: TBA
Referat godkjent på styremøte 24.05.2016