Styrereferat 16.12.2015

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 16.12.2015
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Per Sannerud, Øystein Bjurholt, Enno Swets, Morten I Kerr og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 13.10.2015
 4. Økonomi
 5. Konstituering av styret
 6. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 7. Kommende aktiviteter
 8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 13.10.2015

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 16.12.2015: 16.616 kr.

Konstituering av styret

Årsmøtet i lokallaget 25.11.2015 valgte styrerepresentanter. Lokallaget konstituerte seg selv.

 • Leder: Jan Henrik Andresen
 • Nestleder: Enno Swets
 • Kasserer: Per Sannerud
 • Sekretær: Steinar Grøtterød
 • Styremedlemmer: Øystein Bjurholt og Morten I Kerr

Referat aktiviteter siden sist

 • 13.10.2015 Befaring på Stabekk: Bærum kommune inviterte til befaring på Stabekk i forbindelse med planene for sykkelløsning. Kommunens primære ønske er en "shared space" løsning, noe som lokallaget ikke bifaller. Prosjektet er i en tidlig fase og lokallaget vil følge opp saken.
 • 23.11.2015 "Lys i mørke": Aksjon i samarbeid med politiet i Bærum. Lokallaget hadde kjøpt inn sykkellys som skulle deles ut til syklister som ellers risikerte å få mult. Tidspunktet for aksjonen var bestemt av politiet. Det var dessverre få syklister denne morgen.
 • 27.11.2015 Møte med Bærum kommune: Lokallagets leder presenterte vårt syn på a) Vintervedlikehold, b) Koordinering av G/S i Bærum og c) Hvilke utfordringer dagens syklister har. Fra kommunen deltok Morten Skauge (leder Miljø, Idrett og Samferdsel), Jan Willy Mundal (kommunalråd trafikk) og Håvard A Eriksson (Sykkelkoordinator)
 • 08.12.2015 Akershus Fylkeskommune: Tilsvarende tema som på møtet med Bærum kommune 27.11.2015. Fra Fylkeskommunen deltok Solveig Schytz, Leder for Samferdselsutvalget.
 • 15.12.2015 Asker Kommune: Lokallaget var invitert til å diskutere mulige forbedringer for syklister i Asker. Fra lokallaget deltok Leder (Jan Henrik Andresen) og Nestleder (Enno Swets). Fra Asker kommune deltok Mari Gabrielsen, Lars Eskeland, Håvard Bøhn Mageli, Toril Skovli, Alexander Mysen, Bjørn Nordby og Sjur Dagestad. Lokallaget vil utarbeide forslag til forbedringer for videre diskusjon med kommunen.

Kommende aktiviteter

 • Førerapporter: Lokallaget vil publisere førerapporter på hjemmesiden og på Twitter
 • Bruk av grus: Lokallaget vil følge opp bruken av grus på sykkelstiene og type grus. Medlemmer rapporterer om hyppig punktering grunnet den valgt grus.

Eventuelt

 • Neste møte: 17.02.2016
Referat vedtatt på styremøte 17.02.2016