Styrereferat 23.04.2015

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 23.04.2015
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Morten I Kerr, Per Sannerud og Enno Swets
Referent: Jan Henrik Andresen

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 19.03.2015
 4. Økonomi
 5. Referat aktiviteter siden sist og annen informasjon
 6. Kommende aktiviteter

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 19.03.2015

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 23.04.2015: 10.459 kr. Betaling til Frivillighetsregisteret utført.

Referat aktiviteter siden sist

Utvidelse av gang & sykkelvei langs E18 mellom Maxbo og Maritim:

 • Lokallagets leder har hadde møte med prosjektlederen for å kartlegge hvordan fremkommeligheten for syklistene håndteres i anleggsperioden.
 • Anleggsperioden vil pågå til minst september.
 • Det etableres vei for gående og syklister med 1,5 m bredde. I tillegg stenges én veibane for biler og denne trafikken blir regulert av trafikklys med 90 sek intervall. Syklistene kan velge veibanen som alternativ til G&S veien
 • Ny sykkelvei blir 4,0 m bred (dagens bredde på Frognerstranden er 3,5) og det blir malt opp gul midtstrek. Forhøyet fortau for fotgjengere bygges ved siden av. 
 • All parkering av biler i veibanen fjernes og det etableres en ny stor parkeringsplass for virksomhetene i området med innkjøring fra snuplassen øst for Oslo Kajakklubb.
 • Alle utkjørsler på strekningen vil bestå men SVV mener oversikten blir mye bedre uten parkerte biler og fortauet imellom.

Kontakt med Miljøpartiet De Grønne i Bærum

 • Lokallagets leder stilte på MPGs styremøte og presenterte situasjonen for syklister i Bærum. De ville vite hvilke mest prioriterte tiltak vi kunne ønske oss og vi nevnte «svart asfalt»-vinterstandard på og forbedret vedlikehold ellers i hovedtraséene, etablering av sykkelvei langs Sandviksveien mellom Blommenholm og Sandvika, sykkelveien langs Giniveien, situasjonen ved Lysaker og sykkelvei langs Vollsveien.

Sykkelulykker

 • Budstikka laget et oppslag om sykkelulykker ved påsketider hvor hoveddelen av reportasjen var om en syklist fra vårt distrikt som opplevde en alvorlig ulykke ved Gjensidige. Vi ble bedt om å kommentere på generell basis og fremhevet at syklistene må være proaktive og forsiktige gitt dagens sykkelforhold i distriktet.

Vårfeiing

 • Feiingen er godt i gang blant annet etter påtrykk fra oss. Noen områder henger etter og er blitt tatt opp direkte med SVV:
  1.    Flere steder langs Røykenveien, bl. a. ved Gudolf Blakstadsvei og undergang.
  2.    Undergang E18 ved Oksenøya bussholdeplasser blir tatt om en uke ta de trenger mindre maskiner enn ellers
 • Bærumsveien: Diskusjon med utbygger om å sette G/S tilbake til samme standard som før utbyggingen.

Workshop hos Statoil

 • Lokallaget arrangerer workshop med tema sikker sykling hos Statoil 6. mai 2015.

Sykkelparkering Heggedal

 • Lokallaget har tatt opp saken med flere personer i Asker kommunes administrasjon uten respons. Han følger opp videre og kontakter eventuelt ordføreren hvis intet skjer.

Kommende aktiviteter

Oppsummering/erfaringer fra vintersesongen med Asker og Bærum og SVV Akershus.

 • Det er uklart hva som gir mest nytte – ta det nå mens inntrykkene er ferske eller vente til høsten når det er lettere for etatene å ta det inn i planene.
 • Lokallaget sonderer hva etatene selv mener er best

Alternativ til Sykkelens Dag

 • Vi gjør ikke noe spesielt på Sykkelens Dag. Forslag om å stikke opp til Vestmarkseteren en lørdag med vervemateriell står åpent. JHA sjekker om vi har gitt sekretariatet beskjed om at det ikke blir arrangement i Asker og Bærum.

Verdens Aktivitetsdag/lokale sykkelturer

 • Lokallaget har laget noen forslag og oversendt disse til Trond Berget i korrekt format.
 • JHA kommenterte at han kunne ønsket å lage en rute for småbarns-familier rundt Fornebo, men avstår fra dette på grunn av støvplager og grus på G&S veiene som er knyttet til stor anleggsvirksomhet og steinknuseverket sydvest for Telenor Arena.

Førerapport lokalradio.

 • Lokallaget har startet å bruke Twitter aktivt. Twitter konto er @ABsyklistene.
 • Vår Twitter-feed bør markedsføres overfor institusjoner som Aftenposten, Budstikka og NRK Østlandssendingen.
 • Morten invitert til å presentere syklistenes behov hos Bærum SV.

Neste møte: TBA

Vedtatt på styremøte 15.06.2015