Styrereferat 13.08.2013

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 13.08.2013
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Morten I Kerr, Stig Michalsen, Jostein Birkelund, Steinar Grøtterød og Per Sannerud
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 04.06.2013
 4. Økonomi
 5. Status aksjonsliste
 6. Referat aktiviteter siden sist
 7. Kommende aktiviteter
 8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 04.06.2013

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Saldo pr. 13. august 2013: 6,263 kr.

Søknad er sendt Nordea om støtte for 2013.

SLFAB har dialog med andre mulige støttespillere.

Status aksjonsliste

Styremedlemmene oppdaterte aksjonslisten.

Referat aktiviteter siden sist

 • Sykkelfelt Eidsletta: Artikkel i Budstikka. Det viser seg å være en "konflike" mellom Statens Vegvesen og Asker kommune om ansvarsforholdet. Dessverre har dette resultert i meget liten progresjon.
 • Eiksveien/Griniveien. Statens Vegvesen har besluttet midlertidig stenging av Eiksveien. Leder av SLF Asker og Bærum vil utarbeide et brev til Akershus Fylkeskommune. Se også Høringssvar fra SLF Asker og Bærum.
 • Lysakerlokket: SLF Asker og Bærum har utvekslet e-post med Terje Moe Gustavsen, Vegdirektør Statens Vegvesen. Lokallaget følger opp denne saken selv om Lysakerlokket er tilhørende Oslo.
 • Rune Gjøs slutter i SLF og går over til Oslo kommune som Sykkeldirektør. Lokallaget ble orientert om prosessen med å skaffe en ny generalsekretær.

Kommende aktiviteter

 • Vis Hensyn aksjoner: Lokallaget vil holde "Vis Hensyn aksjoner" nær skolene i kommunene. Målet er å redusere konflikten mellom syklister og andre trafikkanter spesielt ved skolestart.
 • Vervekampanje: Lokallaget vurderer å avholde en vervekampanje for å få flere medlemmer blant jobbsyklistene.
 • "Synlig syklist": Lokallaget vil forsøke å få et samarbeid med NAF, Politiet og Trygg Trafikk med fokus på synlige syklister.
 • Etter valget: SLF Asker og Bærum vil forsøke å invitere de valgte representantene på en sykkeltur. Målet er å minne politikerene om de løfter de ga i valgkampen når det gjelder sykkelløsninger.

Eventuelt

 • SLF årsmøte 26. oktober 2013: Lokallaget kan stille med to representanter.
 • Årsmøte SLF Akser og Bærum: Lokallaget vil avholde sitt årsmøte etter SLF årsmøte.
 • Tettere på Asker: Mye av lokallagets fokus er tilknyttet Bærum. Lokallaget vil forsøke å komme "tettere på Asker". Asker er en sykkelby - noe Sandvika ikke er.

Neste møte: Neste styremøte i SLF Asker og Bærum avholdes 25. september 2013.

Referat godkjent på styremøte 25.09.2013