Styrereferat 05.09.2012

Referat styremøte

Dato: 05.09.2012
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Jostein Birkelund, Stig Michalsen, Per Sannerud og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

  1. Godkjennelse av innkallelse
  2. Godkjenning av dagsorden
  3. Godkjenning av referat fra Styremøte 12.06.2012
  4. Økonomi/Sponsor
  5. Årsmøte 2012
  6. Aktiviteter
  7. Status trafikkfeller
  8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 12.06.2012

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Statusrapport fra kasserer: Bank 19,900 kr.

Nordea er nå støttespiller.

Årsmøte 2012

Dato for årsmøtet 23.20.2012. Styret arbeider med å finne egnet lokaler.

Vanlige årsmøtesaker.

Aktiviteter

Aksjon "Vis Hensyn" Bærumsveien 21. september kl 07:30-08:30.

Målet med aksjonen er å sette fokus på fornuftig sykling på Bærumsveien ved Løkeberg skole. Informasjonsmateriell blir delt ut. Styret kontakter presse.

Møte med MIKK 20. september 2012

Jan Henrik Andresen møter MIKK og presenterer SLF Asker og Bærum.

Status trafikkfeller

Dialog med Statens Vegvesen angående gjess

Statens Vegvesen har informert SLF A&B at de har sendt saken over til Oslo Kommune

Utkjøring Unox/Mekonomen Ring 3 ved Storo

Ligger under Oslo. Saken postes på SLF Oslo Facebook sider. SLF A&B har sendt brev til Statens Vegvesen som har informert om at brevet er videresendt Oslo Kommune

Gml Ringeriksvei ved Øverland

Dårlig planlegging av sykkelveier i nybyggerfeltet.

Stabekk skole/Løkkeberg

Syklister får skylden for problemene. Lokallaget vil jobbe for å skille gående og syklister. I tillegg vil lokallaget oppfordre alle syklister til å vise hensyn og følge trafikkreglene.

Byggarbeider Ring 3 ved Ullern kirke

Er tilhørende Oslo. Lokallaget vil informere via SLF Oslos Facebooksider.

Sørkedalsveien ved Huseby

Dårlig løsning som medfører at syklister må sykle over Sørkedalsveien to ganger. Lokallaget følger opp saken.

Eventuelt

Neste møte: Neste styremøte i SLF Asker og Bærum avholdes 9. oktober 2012.

Vedtatt på styremøte 09.10.2012