Styrereferat 09.10.2012

Referat styremøte

Dato: 09.10.2012
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Jostein Birkelund, Stig Michalsen, Per Sannerud, og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 05.09.2012
 4. Økonomi
 5. Status aksjonsliste
 6. Årsmøte 2012
 7. Aktiviteter
 8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 05.09.2012

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Statusrapport fra kasserer: Bank 17.800 kr. Styret takker våre samarbeidspartnere og "grasrotandelen"

Styret vedtok at utgifter i forbindelse med deltakelse på Nasjonal Sykkelkonferanse i Trondheim skal dekkes av lokallaget og ikke sender SLF sentralt.

Status aksjonsliste

Aksjonslisten er oppdatert på lokallagets Dropbox. Hensikten med aksjonslisten er at alle styremedlemmer kan tilføre og oppdatere listen. Aksess er tildelt alle styrets medlemmer.

Årsmøte 2012

Årsmøte vil bli avholdt på Holmen Fjordhotell 23.10.2012 kl 19:00.

Alle medlemmer vil bli invitert pr e-post i tillegg til annonse i Budstikka.

Aktiviteter

Referat fra møter i perioden

 1. Møte i MIKK (Sektorutvalget for miljø, klima og kommunalteknikk, Bærum kommune) 20.09.2012. Lokallagets leder informerte om SLFs arbeide. Presentasjonen ble meget godt mottatt. Lokallaget vil forsøke å få tilsvarende møte med Asker kommune.
 2. "Vis hensyn"-aksjonen ved Løkeberg skole 21.09.2012. Lokallaget er meget godt fornøyd med responsen fra media (artikkel og video i Budstikkas nettutgave). Aksjonen bør gjenntas i vår sessongen og når skoleåret starter.

Forslag til nye aktiviteter

 1. "Critical Mass" i Asker og Bærum. Aksjonen kan muligens gjennomføres i forbindelse med Sykkelens Dag 2013.
 2. "Bli Sett"-aksjon. Lokallaget planlegger en "bli sett"-aksjon høsten 2013.
 3. Møte om vintersykling i samarbeid med SLF Oslo 15.11.2012. Møtedeltakere er politikere og representanter fra Statens Vegvesen og Syklistenes Landsforening.
 4. Møte om vintersykling i samarbeid med SLF Lillestrøm 08.12.2012. Møtet er et samarbeid mellom lokallaget og Anton Sport.
 5. Møte med Asker politikere. Lokallaget fortsetter forsøket med å få til et møte med Asker politikere.
 6. Lokallaget vil utarbeide en aksjonsplan for 2013

Eventuelt

 • Analyse statsbudsjettet: SLF Asker og Bærum er blitt kontaktet av Budstikka for å kommentere statsbudsjettet.
 • Ny webside: Styret godkjente forslag til ny layout på hjemmesiden

Neste møte: Neste styremøte i SLF Asker og Bærum avholdes 27. november 2012.