Styrereferat 30.01.2012

Referat styremøte

Dato: 30.01.2012
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Jostein Birkelund, Stig Michalsen, Per Sannerud, Morten I Kerr og Steinar Grøtterød. Fra SLF Oslo: Torstein Bremseth
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 28.11.2011
 4. Samarbeid med SLF Oslo
 5. Økonomi/Sponsorering
 6. Planlegging aktiviteter
 7. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 28.11.2011

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Samarbeid med SLF Oslo

SLF Asker og Bærum hadde invitert Torstein Bremset fra SLF Oslo. Målet var å finne oppgaver og fokusområder for samarbeide.

Styret diskuterte følgende oppgaver hvor SLFAB og SLF Oslo bør samarbeide;

 • Mediestrategi: Erfaringer fra Lysakeraksjonen
 • Sykkelekspressvei
 • Oslopakke 3
 • Felles “grenser”: Lysaker, Bærumsveien, Griniveien, Ring 3 og E18 ruten
 • Vintervedlikehold: Felles strategi hvordan formidle budskapet. Felles møte med kommuneadministrasjon og Statens Vegvesen.

SLF Oslo har arbeidet meget aktivt mot politikere og har hatt som hovedfokusområde Oslo sentrum.

Majoriteten av SLF Asker og Bærums transportsyklister sykler til og fra Oslo. Ved å formalisere et samarbeide mellom SLF Asker & Bærum og Oslo kan lokallagene oppnå et bedre resultat.

Økonomi/Sponsorering

Statusrapport fra kasserer: Bank 864 kr. Inntektene kommer fra ”Grasrotandelen”.

SLFAB har fått bekreftet at IF Forsikring vil dekke våre kostnader til banneret. Kasserer følger opp mot IF Forsikring.

Styret vil kontakte lokale bedrifter med forespørsel om sponsing.

Planlegging aktiviteter

Lokallagets styre planlegger følgende aktiviteter i 2012:

 • Sykkelens Dag: Felles aksjonsdag er 5. mai 2012. Erfaring fra tidligere gjennomføring av Sykkelens Dag tilsier at en bør legge aksjonen sammen med andre lokale aktiviteter.
 • Ny ”Vis hensyn aksjon” i april/mai
 • Klubbtur
 • Innstikk i ”På Sykkel”
 • Kontakt og møter med kommunene og Statens Vegvesen

Lokallaget vil koordinere aktivitetene med SLF sentralt.

Eventuelt

Spørsmål fra prosjektleder Griniveien (Statens Vegvesen) vedrørende snørydding. Prosjektleders forslag er å rydde sykkelveien samt bruke fortauet som deponi. SLF Asker og Bærum tar forslaget til etterretning.

Neste møte: Neste styremøte i SLF Asker og Bærum avholdes 7. mars 2012.

Vedtatt på styremøte 07.03.2012