Styrereferat 27.11.2012

Referat styremøte SLF Asker og Bærum

Dato: 27.11.2012
Tid: 19:00-21:00
Sted: Sandvika
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Jostein Birkelund, Stig Michalsen, Per Sannerud, Enno Swets, Morten I Kerr og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 09.10.2012
 4. Konstituering av nytt styre
 5. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 09.10.2012

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Konstituering av nytt styre

Konstituering av styret ble foretatt i henhold til SLFs vedtekter for lokalt arbeid (SLF vedtekter for lokalt arbeid).

 • Leder: Jan Henrik Andresen
 • Nestleder og kasserer: Stig Michalsen
 • Sekretær: Steinar Grøtterød
 • Styremedlemmer: Jostein Birkelund, Per Sannerud og Enno Swets
 • Varamedlem: Morten I Kerr

Eventuelt

Styret i SLF Asker og Bærum hadde invitert Emil fra SLF til møtet og en hyggelig juleavslutning.

Neste møte: Neste styremøte i SLF Asker og Bærum avholdes 16. januar 2013 kl 19:00-21:00

Styrereferat 09.10.2012

Referat styremøte

Dato: 09.10.2012
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Jostein Birkelund, Stig Michalsen, Per Sannerud, og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 05.09.2012
 4. Økonomi
 5. Status aksjonsliste
 6. Årsmøte 2012
 7. Aktiviteter
 8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 05.09.2012

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi

Statusrapport fra kasserer: Bank 17.800 kr. Styret takker våre samarbeidspartnere og "grasrotandelen"

Styret vedtok at utgifter i forbindelse med deltakelse på Nasjonal Sykkelkonferanse i Trondheim skal dekkes av lokallaget og ikke sender SLF sentralt.

Status aksjonsliste

Aksjonslisten er oppdatert på lokallagets Dropbox. Hensikten med aksjonslisten er at alle styremedlemmer kan tilføre og oppdatere listen. Aksess er tildelt alle styrets medlemmer.

Årsmøte 2012

Årsmøte vil bli avholdt på Holmen Fjordhotell 23.10.2012 kl 19:00.

Alle medlemmer vil bli invitert pr e-post i tillegg til annonse i Budstikka.

Aktiviteter

Referat fra møter i perioden

 1. Møte i MIKK (Sektorutvalget for miljø, klima og kommunalteknikk, Bærum kommune) 20.09.2012. Lokallagets leder informerte om SLFs arbeide. Presentasjonen ble meget godt mottatt. Lokallaget vil forsøke å få tilsvarende møte med Asker kommune.
 2. "Vis hensyn"-aksjonen ved Løkeberg skole 21.09.2012. Lokallaget er meget godt fornøyd med responsen fra media (artikkel og video i Budstikkas nettutgave). Aksjonen bør gjenntas i vår sessongen og når skoleåret starter.

Forslag til nye aktiviteter

 1. "Critical Mass" i Asker og Bærum. Aksjonen kan muligens gjennomføres i forbindelse med Sykkelens Dag 2013.
 2. "Bli Sett"-aksjon. Lokallaget planlegger en "bli sett"-aksjon høsten 2013.
 3. Møte om vintersykling i samarbeid med SLF Oslo 15.11.2012. Møtedeltakere er politikere og representanter fra Statens Vegvesen og Syklistenes Landsforening.
 4. Møte om vintersykling i samarbeid med SLF Lillestrøm 08.12.2012. Møtet er et samarbeid mellom lokallaget og Anton Sport.
 5. Møte med Asker politikere. Lokallaget fortsetter forsøket med å få til et møte med Asker politikere.
 6. Lokallaget vil utarbeide en aksjonsplan for 2013

Eventuelt

 • Analyse statsbudsjettet: SLF Asker og Bærum er blitt kontaktet av Budstikka for å kommentere statsbudsjettet.
 • Ny webside: Styret godkjente forslag til ny layout på hjemmesiden

Neste møte: Neste styremøte i SLF Asker og Bærum avholdes 27. november 2012.

Styrereferat 30.01.2012

Referat styremøte

Dato: 30.01.2012
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Jostein Birkelund, Stig Michalsen, Per Sannerud, Morten I Kerr og Steinar Grøtterød. Fra SLF Oslo: Torstein Bremseth
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 28.11.2011
 4. Samarbeid med SLF Oslo
 5. Økonomi/Sponsorering
 6. Planlegging aktiviteter
 7. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 28.11.2011

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Samarbeid med SLF Oslo

SLF Asker og Bærum hadde invitert Torstein Bremset fra SLF Oslo. Målet var å finne oppgaver og fokusområder for samarbeide.

Styret diskuterte følgende oppgaver hvor SLFAB og SLF Oslo bør samarbeide;

 • Mediestrategi: Erfaringer fra Lysakeraksjonen
 • Sykkelekspressvei
 • Oslopakke 3
 • Felles “grenser”: Lysaker, Bærumsveien, Griniveien, Ring 3 og E18 ruten
 • Vintervedlikehold: Felles strategi hvordan formidle budskapet. Felles møte med kommuneadministrasjon og Statens Vegvesen.

SLF Oslo har arbeidet meget aktivt mot politikere og har hatt som hovedfokusområde Oslo sentrum.

Majoriteten av SLF Asker og Bærums transportsyklister sykler til og fra Oslo. Ved å formalisere et samarbeide mellom SLF Asker & Bærum og Oslo kan lokallagene oppnå et bedre resultat.

Økonomi/Sponsorering

Statusrapport fra kasserer: Bank 864 kr. Inntektene kommer fra ”Grasrotandelen”.

SLFAB har fått bekreftet at IF Forsikring vil dekke våre kostnader til banneret. Kasserer følger opp mot IF Forsikring.

Styret vil kontakte lokale bedrifter med forespørsel om sponsing.

Planlegging aktiviteter

Lokallagets styre planlegger følgende aktiviteter i 2012:

 • Sykkelens Dag: Felles aksjonsdag er 5. mai 2012. Erfaring fra tidligere gjennomføring av Sykkelens Dag tilsier at en bør legge aksjonen sammen med andre lokale aktiviteter.
 • Ny ”Vis hensyn aksjon” i april/mai
 • Klubbtur
 • Innstikk i ”På Sykkel”
 • Kontakt og møter med kommunene og Statens Vegvesen

Lokallaget vil koordinere aktivitetene med SLF sentralt.

Eventuelt

Spørsmål fra prosjektleder Griniveien (Statens Vegvesen) vedrørende snørydding. Prosjektleders forslag er å rydde sykkelveien samt bruke fortauet som deponi. SLF Asker og Bærum tar forslaget til etterretning.

Neste møte: Neste styremøte i SLF Asker og Bærum avholdes 7. mars 2012.

Vedtatt på styremøte 07.03.2012

Styrereferat 07.03.2012

Referat styremøte

Dato: 07.03.2012
Tid: 19:00-21:00
Sted: Privat
Tilstede: Jan Henrik Andresen, Jostein Birkelund, Stig Michalsen, Per Sannerud, Morten I Kerr og Steinar Grøtterød
Referent: Steinar Grøtterød

Agenda

 1. Godkjennelse av innkallelse
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Godkjenning av referat fra Styremøte 30.01.2012
 4. Økonomi/Sponsor
 5. Sykkelens Dag 2012
 6. Oslopakke 3
 7. Vintersykling
 8. Eventuelt

Godkjennelse av innkallelse

Innkalling til styremøtet ble godkjent

Godkjennelse av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av referat fra Styremøte 30.01.2012

Referatet ble godkjent.

Referatet er publisert på lokallagets hjemmeside. Referatet er sendt SLF sentralt.

Økonomi/sponsing

Statusrapport fra kasserer: Bank 724 kr. Inntektene kommer fra ”Grasrotandelen”.

SLFAB har fått bekreftet at IF Forsikring vil dekke våre kostnader til banneret. Kasserer følger opp mot IF Forsikring.

Styret vil kontakte lokale bedrifter med forespørsel om sponsing.

Samarbeidspartnere vil få tilbud om logo på lokallagets hjemmeside i tillegg til foredrag om sykling etc.

Sykkelens Dag 2012

Sykkelens Dag 2012 er satt til 5. Mai. Lokallaget vil arrangere Sykkelens Dag både i Sandvika og Asker.

Styret vil søke samarbeid med lokale bedrifter (XXL og G-Sport Asker).

Sykkelens Dag 2012 faller sammen med ”Verdens Aktivitetsdag” i Sandvika og ”Kulturuke” i Asker. Lokallaget vil samarbeide med de nevnte aktiviteter.

Informasjonsmateriell fra Syklistenes Landsforening vil bli distribuert i tillegg til lokal trykksak.

Arrangementet vil bli annonsert i Budstikka. Medlemmer med registrert e-post adresse vil motta invitasjon.

Oslopakke 3

Styret arbeider sammen med SLF om en kronikk i Aftenposten. Det skal fokuseres på ”ekspressykkelvei”.

Lokallaget vil sammen med andre lokallag i Akershus forsøke å få til et møte med politikere og myndigheter.

Vintersykling

Lokallaget har gjennom hele vinteren gitt jevnlige rapporter om forholdene til Statens Vegvesen. Styret vil sammenfatte sesongen i en rapport for diskusjon med Statens Vegvesen og kommunene.

Grunnet en tidlig vår har styret anmodet kommunene om å starte feiingen. SLF Asker og Bærum anbefaler flere runder med feiing med fokus på hovedveiene.

Eventuelt

Innstikk i ”På Sykkel” vil bli utarbeidet.

Neste møte: Neste styremøte i SLF Asker og Bærum avholdes 18. april 2012.

Vedtatt på styremøte 18.04.2012