Innspill til Drøftingsdokumentet fra SLF Asker og Bærum

Innspill til drøftingsdokument vedtatt av Plansamarbeidets politiske styringsgruppe i møte 15.08.2013 fra SLF Asker og Bærum

Vi takker for invitasjon til å gi innspill, med frist til i dag.

Sykling som transportmåte er fleksibel og gunstig for helse og miljø enn motorisert ferdsel, så vel til og fra knutepunkter som mellom knutepunkter.

Vi er enige i knutepunktstrategien med korte reiseavstand til knutepunkter for eventuell omstigning til kollektivtransport. Det er viktig med trygge og velfungerende veier og overbygd sykkelparkering ved knutepunktene, slik at flere velger sykkel til knutepunktene. Videre er det viktig med gode forhold for syklister mellom knutepunktene, inkludert sykkelekspressveier inn til Oslo sentrum.

Det er stort potensiale for mer sykling. Hele 40 % av innbyggerne i regionen vil sykle oftere om forholdene blir lagt bedre til rette, se side 36 andre avsnitt i Grunnlagsrapport transport som er vedlegg 1 til konkretisering av alternativene av 05.11.2012, se http://plansamarbeidet.no/filetype/utredningsdokumenter/.

Drøftingsdokumentet sier lite om sykling, men det er gode omtaler i Grunnlagsrapport transport s 4-5 og på 36. Vi ser at det planlegges detaljert for andre transportformer og etterlyser at det også gjøres for sykling, slik at målsetningene om mer sykling kan nås.

 Vi anbefaler at tilrettelegging for sykling gjøres til et hovedmål i Plansamarbeidet slik at tilretteleggingen for sykkel blir prioritert fremover. Tilretteleggingen bør skje ved:

  • en beskrivelse og klassifisering av eksisterende sykkelveier i regionen mv med hensyn til opplevd og reell trygghet for syklister, hvorvidt sykkelveier mv er godt sikret og har de gunstigste løsningene i møte med motorisert trafikk, særlig med henblikk på gode løsninger beskrevet i Statens vegvesens Håndbok 233 om utforming av sykkelanlegg og Håndbok 017 om veg og gateutforming, se  http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
  • regionovergripende prioriteringer mht planarbeid og bevilgninger for forbedringer i sykkelveiene mv i regionen så vel til/fra knutepunkter som mellom knutepunkter
  • det avsettes tilstrekkelig areal til hensiktsmessige sykkelanlegg for økt omfang av sykling
  • valg av traseer som gir gunstige stigningsforhold
  • oversiktlige og brukervennlige kart og skilt som viser sykkelveiene i regionen
  • hensiktsmessig vedlikehold og renhold av sykkelveier mv sommer og vinter, slik at veibanen holdes fri for grus, snø og is. Statens vegvesen håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold mm må legges til grunn, se http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
  • henstilling til staten ved Finansdepartementet om å gi skattefradrag for sykling til og fra jobb fra første kilometer hver vei.

Enkelte punkter over er utenfor Plansamarbeidet i steng forstand, men de er etter vår oppfatning nødvendige for å lage en politikk som gjør at betydelig flere velger sykling som transportform.

Avslutningsvis viser vi foilene til foredraget som generalsekretær Trond Berget i Syklistenes landsforening holdt på konferansen for interesseorganisasjoner den 5.12.2013. Fullversjonen med bildemateriale ligger under http://plansamarbeidet.no/filetype/presentasjon/.
 
Med vennlig hilsen

for styret i Asker og Bærum lokallag av Syklistenes landsforening

Øystein Bjurholt
styremedlem