Ulykkespotensialet for syklister langs E18 Sandvika-Lysaker

E-post til Solveig Schytz, leder for samferdselsutvalget i Akershus Fylkeskommune

Det er vår i luften og mange tar frem syklene for blant annet å sykle til jobb. Vi som sykler daglig hele året er forberedt på at vi passerer flere meget farlige krysningspunkter underveis, men dessverre må vi regne med at økt sykkeltrafikk vil føre til flere ulykker.

Jeg har ved en rekke anledninger tatt opp både med Statens Vegvesen Akershus og  Bærum kommune at hovedtraséen langs E18 (der SVV er veiholder) at noe MÅ gjøres med disse krysningspunktene men ingen ting skjer. Dessverre smalt det i rundkjøringen på Lysakerlokket i går, et sted vi regner som et av de aller farligste områdene å passere som syklist, ref Budstikka.

Vi kan ikke sitte rolig å vente på at det smeller igjen med mulig tragiske utfall og vi ber om at det legges nødvendig press på SVV Akershus for omgående å etablere sikre løsninger for syklistene på stedene under. Ta gjerne kontakt hvis du trenger mere detaljerte opplysninger.

Krysset innkjøring Sandviksveien 120/Sandviksveien

Syklistene som ferdes vestover må krysse Sandviksveien i rushtrafikken og både de og syklistene som sykler østover må gjennom en meget krapp kurve i stikkveien med fare for sammenstøt med både biler og motgående sykkeltrafikk, og det har vært alvorlige ulykker her.

Les mer: Ulykkespotensialet for syklister langs E18 Sandvika-Lysaker

Innspill til Drøftingsdokumentet fra SLF Asker og Bærum

Innspill til drøftingsdokument vedtatt av Plansamarbeidets politiske styringsgruppe i møte 15.08.2013 fra SLF Asker og Bærum

Vi takker for invitasjon til å gi innspill, med frist til i dag.

Sykling som transportmåte er fleksibel og gunstig for helse og miljø enn motorisert ferdsel, så vel til og fra knutepunkter som mellom knutepunkter.

Vi er enige i knutepunktstrategien med korte reiseavstand til knutepunkter for eventuell omstigning til kollektivtransport. Det er viktig med trygge og velfungerende veier og overbygd sykkelparkering ved knutepunktene, slik at flere velger sykkel til knutepunktene. Videre er det viktig med gode forhold for syklister mellom knutepunktene, inkludert sykkelekspressveier inn til Oslo sentrum.

Det er stort potensiale for mer sykling. Hele 40 % av innbyggerne i regionen vil sykle oftere om forholdene blir lagt bedre til rette, se side 36 andre avsnitt i Grunnlagsrapport transport som er vedlegg 1 til konkretisering av alternativene av 05.11.2012, se http://plansamarbeidet.no/filetype/utredningsdokumenter/.

Drøftingsdokumentet sier lite om sykling, men det er gode omtaler i Grunnlagsrapport transport s 4-5 og på 36. Vi ser at det planlegges detaljert for andre transportformer og etterlyser at det også gjøres for sykling, slik at målsetningene om mer sykling kan nås.

Les mer: Innspill til Drøftingsdokumentet fra SLF Asker og Bærum

Vinterstrategi for syklister i Asker og Bærum

E-post til Akershus Fylkeskommune (15.10.2012)

Hei.

Ser av sakskartet for neste møte i Samferdelsutvalget i Akershus Fylkesting at man vil diskutere vinterstrategien for de veier Akerhus Fylkeskommune har ansvar for.

Vi savner fokus på fremkommeligheten for vintersyklistene og basert på tidligere års erfaring er forholdene lagt meget dårlig til rette for vintersykling på de veier Statens Vegvesen Akerhus dekker i Asker og Bærum. Dette i kontrast til Oslo der Statens Vegvesen med stor suksess har oppretthold bar asfalt-strategi ved hjelp av frekvent måking/feiing og nennsom bruk av salt. Forskjellene er markante ved bygrensen for både Griniveien, Bærumsveien og Lysaker og videre vestover.

Det hersker politisk konsensus om de samfunnsøkonomiske gevinster ved å få flere til å sykle og at sykkelandelen må opp hele året. Asker og Bærum kommer dårlig ut i de undersøkelser vi har gjort blant våre medlemmer og den gjennomgående forklaring på en sykkelandel for f. eks Bærum på 4% er dårlig vedlikehold gjennom året og manglende sammenheng i sykkelveier.  Etter som mlijøproblemene knyttet til biltrafikken vestfra nærmer seg et punkt hvor det også ønskes nedsatt fartsgrense på E18 sier det seg selv at man vil få merkbare miljøgevinster ved at man gjennom bedre tilrettelagte forhold for syklister om vinteren vil få flere vekk fra bil over på sykkel.

Vi ber derfor om at Fylkeskommune gir klare føringer til Statens Vegvesen om en vesentlig heving av vedlikeholdsstandard for sykkelveiene i Asker og Bærum denne vinteren - opp til samme nivå som Statens Vegvesen tilbyr i Oslo.

Vi står gjerne til disposisjon for en nærmere samtale om dette.

Jeg tillater meg å legge ved et bilde av undetegnede fra i fjor vinter der jeg selv måtte spa frem sykkelbanen ved avkjøringen fra E18 ved Høvik, dette som illustrasjon av hvor håpløse forholdene kan være.

Hilsen

Jan Henrik Andresen
Styreleder, Syklistenes Landsforening, Asker og Bærum
Fra vinteren 2011-2012Fra vinteren 2011-2012