Griniveien

Detaljregulering gang og sykkelvei langs Griniveien mellom Hosletoppen og Gml. Ringeriksvei

Innspill til PlanID 2013012. 
Sendt Bærum Kommune pr. e-post 12.12.2014

Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum (SLFAB) ønsker å gi følgende innspill til detaljreguleringsplanene:

Vi mener alternativ 1 (G&S vei langs sørøstsiden av Griniveien) er det absolutte beste av følgende grunner:

  • Stigningsgrad på 7% i alt. 2 blir for bratt og syklistene vil velge veibanen i stedet.
  • Strekningen i alt. 2 vil virke lengre og oppleves som mindre effektiv for transportsyklistene.
  • Det vil oppstå potensielle konfliktsituasjoner mellom syklister og lekende, akende, turgående og langrennsløpende, samt sau, ku og hest hvis  traséen langs Sauejordet.
  • Samfunnsøkonomisk er merkostnaden ved alt. 1 ikke avgjørende stor i forhold til totalnytten. Man kan forvente høyere antall syklister på alt. 1 enn 2 på grunn av bedre tilrettelegging og flyt. Transportøkonomisk Institutt har beregnet at den samfunnsøkonomiske gevinst ved sykling til kr 14/km, hensyntatt miljøbesparelsen og helsegevinstene. Traséen vil utgjøre siste element for sammenhengende sykkelvei mellom Bærums Verk/øvre Haslum og Oslo nordvest og forventes å bidra til kraftig økning i antallet transportsyklister inn mot Oslo.

Vi mener det også må prioriteres å opparbeide planfrie krysninger med Nordveien. Fredheimlia og Gamle Ringeriksvei mot Øverland for å minimere risiko for sammenstøt sykkel/bil og sikre god flyt.

Hilsen

Jan Henrik Andresen

Leder SLF Asker og Bærum

 

Parkeringshus Gjønnes stasjon

Merknader til planarbeid Parkeringshus Gjønnes stasjon, arkivsak 14/28598

Vi ber om at det i forbindelse med planarbeidet for nytt parkeringshus ved Gjønnes stasjon innarbeides etablering av innendørs sikre oppbevaringsmuligheter for sykler.

Det hersker liten tvil om den samfunnsøkonomiske nytten av at flest mulige benytter sykkel heller enn bil til stasjonen og et slikt tilbud for sykkelbrukere må også sees i sammenheng med Akershus Fylkeskommunes transportstrategi.

Økt bruk av sykkel og mindre biltrafikk vil gi atskillig bedre utnyttelse av tiltenkte arealer.
 
Jan Henrik Andresen
Styreleder, Syklistenes Landsforening, Asker og Bærum

E-post til Bærum Kommune 14.11.2014

Høringssvar Bjørnegårdsvingen 11-13

Innspill til høring/offentlig ettersynssak "Bjørnegårdsvingen 11-13, planID 2009026

Vi er gjort kjent med reguleringsplanen for Bjørnegårdsvingen 11-13, der flere av alternativer for trafikk til den nye bebyggelsen går via Bjørnegårdsvingen. Denne veien utgjør en del av stamnettet for sykkelveier i Bærum og er hovedforbindelsen mellom Sandvika og Vøyen/Skuidalen. Veien trafikkeres i dag kun av busser i tillegg til syklister og gående.

Syklistenes Landsforening arbeider for å gjøre sykling attraktivt for folk flest og bidrar i så måte til å realisere Bærum Kommunes mål om å få til en reell økning i sykkelbruk, ref. kommunens sykkelstrategi. Etter vår erfaring er de viktigste bidragsfaktor er for å få til dette at sykling oppleves som trygt og at det er god fremkommelighet for syklende. Blant de største utfordringene når det gjelder opplevd trygghet er de mange krysningspunkter med sideveier på dagens sykkelveinett. Vi er derfor helt klare på at det må være et mål å få redusert krysningspunktene til et minimum da eventuelle påkjørsel alltid går utover den myke trafikant uansett vikepliktregler.

På denne bakgrunn insisterer vi på at dersom adkomst med bil  til Bjørnegårdsvingen 11-13 skal gå via Bjørnegårdsvingen så med det velges en løsning for planfri krysning med sykkelveien. Vi synes for øvrig det er forstemmende å se Statens Vegvesens holdning til alternativ løsning østfra der man burde forventet i det minste at de kommer opp med alternativer som ivaretar syklistenes interesser.

Følgende innspill gis på vegne av Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum (SLFAB).
 
Vennlig hilsen

For Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum
Jan Henrik Andresen, styreleder

Send med e-post 10.11.2014

Bærum kommune arealdel 2015-2030

HØRINGSSVAR FRA SLF ASKER OG BÆRUM

Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum (SLFAB) har følgende merknader til “Kommuneplanens arealdel 2015-2030”:

SLF Asker og Bærum har som målsetting å arbeide for å gjøre sykling attraktivt for folk flest. I dette ligger at sykling må oppleves som trygt og at det er god tilrettelegging. Som påpekt i Bærum Kommunes sykkelstrategi ligger det store samfunnsøkonomiske gevinster i økt bruk av sykkel som transportform. Vedrørende kommuneplanens arealdel savner vi tydelig fokus på hvordan forholdene for syklister kan tilrettelegges bedre og vi har følgende kommentarer og forslag til konkretiseringer som bør inn i planen:

Les mer: Bærum kommune arealdel 2015-2030

Høviklokket

Uheldig avslutning av sykkelfelt mellom vestenden av Markalléen og Høviklokket

E-post til Statens Vegvesen 5. september 2014

I forbindelse med arbeidene ved Høvik stasjon er det anlagt nye sykkelfelt i begge retninger mellom ny rundkjøring i vestenden av Markalléen og Høviklokket. Vi har oppdaget at det nordre sykkelfeltet ikke er ført helt opp til rundkjøringen og dermed presser syklistene ut i veibanen. Dette er en meget farlig løsning og i strid med Sykkelhåndboka. Kan du forklare hvorfor Statens Vegvesen har godkjent en slik løsning og hvordan man tenker i forhold til syklistenes sikkerhet?

Vi ber innstendig om at sykkelfeltet føres helt opp til rundkjøringen så snart som mulig.

Høvik stasjon
Høvik stasjonFoto: Morten I Kerr
Høvik stasjon
Høvik stasjon
Høvik stasjon
Høvik stasjon
Høvik stasjon
Fra \
Svar fra Statens Vegvesen

Svar gitt pr e-post 10.09.2014

For det første: Sykkelfelt skal i hht Sykkelhåndboka ikke føres helt fram til rundkjøringa, men fram til gangfeltet. Dette blant annet for at syklistene skal kunne flette seg inn i øvrig trafikk før man kommer til selve rundkjøringa.

Her er imidlertid ikke sykkelfeltet ført fram til gangfeltet heller – pga smalt tverrsnitt på vegen. Vi er enige i at avslutningen av sykkelfeltet er uheldig, og vi vil fjerne en del av den øverste sykkelfeltmarkeringen, slik at sykkelfeltet avsluttes der det har full bredde. De aller fleste syklistene som ferdes her skal svinge til venstre i rundkjøringa, og de bør flette seg inn i øvrig trafikk i god tid før sirkulasjonsarealet.
 
Normalt ville vi ha ført sykkelfeltet fram til gangfeltet, men på Høvik har vi dessverre ikke en «normalsituasjon». Det har vært veldig utfordrende å få til en god løsning på veglenken mellom rundkjøringene. Vi har også vurdert å anlegge gang- og sykkelveg her, men vi konkluderte til slutt med sykkelfelt med fortau som den tross alt beste løsningen. Det har vært viktig å få plass til et fortau med relativt god bredde i tillegg til sykkelfeltene. Stasjonsprosjektet har krevd mye plass, og det har ikke vært praktisk mulig å få til større vegbredde, som selvsagt hadde vært ønskelig, ideelt sett.

Med hilsen
Øivind Luke

Seksjon: Trafikk Akershus