Kadettangen - vikeplikt i sykkeltrasè

E-post fra Bærum kommune vedrørende Kadettangen

Løsningen som er opparbeidet på Kadettangen i forbindelse med stor anleggstrafikk i området, som for øvrig er godkjent både av Statens vegvesen og Bærum kommune, er ihhl til prinsipper vist i Statens vegvesens håndbok for sykkeltiltak. 

Forskjellen her er at løsningen er basert på at det stort sett ferdes tungbiler til/fra Kadettangen. Derfor må det være plass til oppstilling foran krysningspunktet for semitrailer (normalt personbil). Det vil være uakseptabelt at henger på bilen skal sperre Sandviksveien i påvente av at en syklist krysser veien der gangfeltet lå før. Løsningen gir også føreren av tungbilen bedre mulighet for å se syklistene når han kan komme seg ut av Sandviksveien og få tid til å observere krysningspunktet uten altfor mange andre forstyrrende elementer.

Dette tiltaket er m.a.o. opparbeidet slik primært for å ivareta syklistenes sikkerhet. Synes syklistene det tar for lang tid å sykle en «omvei» som tar max 1-3 sekunder på veien mellom Asker og Oslo og derfor velger å kjøre i veibanen, står de selvfølgelig fritt til det. De gjør ikke noe ulovlig ved det, men det er ganske forunderlig at syklister ikke er mer opptatt av egen sikkerhet enn det som her gjenspeiles. Alle trafikanter plikter å vise aktsomhet for å unngå at ulykker oppstår.

Med hilsen

Tom Linderud,
Bærum kommune,
Vei og trafikk,
Avdelingsleder Plan og sikkerhet