Høringssvar Bjørnegårdsvingen 11-13

Innspill til høring/offentlig ettersynssak "Bjørnegårdsvingen 11-13, planID 2009026

Vi er gjort kjent med reguleringsplanen for Bjørnegårdsvingen 11-13, der flere av alternativer for trafikk til den nye bebyggelsen går via Bjørnegårdsvingen. Denne veien utgjør en del av stamnettet for sykkelveier i Bærum og er hovedforbindelsen mellom Sandvika og Vøyen/Skuidalen. Veien trafikkeres i dag kun av busser i tillegg til syklister og gående.

Syklistenes Landsforening arbeider for å gjøre sykling attraktivt for folk flest og bidrar i så måte til å realisere Bærum Kommunes mål om å få til en reell økning i sykkelbruk, ref. kommunens sykkelstrategi. Etter vår erfaring er de viktigste bidragsfaktor er for å få til dette at sykling oppleves som trygt og at det er god fremkommelighet for syklende. Blant de største utfordringene når det gjelder opplevd trygghet er de mange krysningspunkter med sideveier på dagens sykkelveinett. Vi er derfor helt klare på at det må være et mål å få redusert krysningspunktene til et minimum da eventuelle påkjørsel alltid går utover den myke trafikant uansett vikepliktregler.

På denne bakgrunn insisterer vi på at dersom adkomst med bil  til Bjørnegårdsvingen 11-13 skal gå via Bjørnegårdsvingen så med det velges en løsning for planfri krysning med sykkelveien. Vi synes for øvrig det er forstemmende å se Statens Vegvesens holdning til alternativ løsning østfra der man burde forventet i det minste at de kommer opp med alternativer som ivaretar syklistenes interesser.

Følgende innspill gis på vegne av Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum (SLFAB).
 
Vennlig hilsen

For Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum
Jan Henrik Andresen, styreleder

Send med e-post 10.11.2014