Høviklokket

Uheldig avslutning av sykkelfelt mellom vestenden av Markalléen og Høviklokket

E-post til Statens Vegvesen 5. september 2014

I forbindelse med arbeidene ved Høvik stasjon er det anlagt nye sykkelfelt i begge retninger mellom ny rundkjøring i vestenden av Markalléen og Høviklokket. Vi har oppdaget at det nordre sykkelfeltet ikke er ført helt opp til rundkjøringen og dermed presser syklistene ut i veibanen. Dette er en meget farlig løsning og i strid med Sykkelhåndboka. Kan du forklare hvorfor Statens Vegvesen har godkjent en slik løsning og hvordan man tenker i forhold til syklistenes sikkerhet?

Vi ber innstendig om at sykkelfeltet føres helt opp til rundkjøringen så snart som mulig.

Høvik stasjon
Høvik stasjonFoto: Morten I Kerr
Høvik stasjon
Høvik stasjon
Høvik stasjon
Høvik stasjon
Høvik stasjon
Fra \
Svar fra Statens Vegvesen

Svar gitt pr e-post 10.09.2014

For det første: Sykkelfelt skal i hht Sykkelhåndboka ikke føres helt fram til rundkjøringa, men fram til gangfeltet. Dette blant annet for at syklistene skal kunne flette seg inn i øvrig trafikk før man kommer til selve rundkjøringa.

Her er imidlertid ikke sykkelfeltet ført fram til gangfeltet heller – pga smalt tverrsnitt på vegen. Vi er enige i at avslutningen av sykkelfeltet er uheldig, og vi vil fjerne en del av den øverste sykkelfeltmarkeringen, slik at sykkelfeltet avsluttes der det har full bredde. De aller fleste syklistene som ferdes her skal svinge til venstre i rundkjøringa, og de bør flette seg inn i øvrig trafikk i god tid før sirkulasjonsarealet.
 
Normalt ville vi ha ført sykkelfeltet fram til gangfeltet, men på Høvik har vi dessverre ikke en «normalsituasjon». Det har vært veldig utfordrende å få til en god løsning på veglenken mellom rundkjøringene. Vi har også vurdert å anlegge gang- og sykkelveg her, men vi konkluderte til slutt med sykkelfelt med fortau som den tross alt beste løsningen. Det har vært viktig å få plass til et fortau med relativt god bredde i tillegg til sykkelfeltene. Stasjonsprosjektet har krevd mye plass, og det har ikke vært praktisk mulig å få til større vegbredde, som selvsagt hadde vært ønskelig, ideelt sett.

Med hilsen
Øivind Luke

Seksjon: Trafikk Akershus