Uheldig løsning på Gjettum

Ny G/S ved Gjettum

SLF Asker og Bærum har sendt et spørsmål til Statens Vegvesen og bedt om en forklaring på hvorfor den nye gang-/sykkelveien er lagt foran busskuret ved Gjettum skole.

Ved å legge G/S foran busskuret skaper man en potensiell trafikkfelle. I dette tilfellet er det også god plass bak busskuret.

Tom Linderud i Bærum kommune, vei og trafikk, støtter vårt forslag.

Svar fra Statens Vegvesen

(Svar på e-post 08.09.2014)

Har fått følgende tilbakemelding på bakgrunn for løsningen du spør om.

I dette konkrete tilfelle er det Sporveien (tidl. KTP) som står for ombygging av busslommen i forbindelse med Kolsåsbaneutbyggingen, etter vedtatt reguleringsplan.

Med utgangspunkt i uttalelse fra Ruter om at busslinjen og den aktuelle holdeplassen kun vil ha beskjeden trafikk, ble det ikke prioritert å legge gang – og sykkelvegen på baksiden av leskuret i dette tilfelle.

Vi er likevel enig i at en løsning hvor gang – og sykkelveien legges bak leskur, i prinsippet er en bedre løsning, som bør tilstrebes.

Med helsing
Erik Skiaker Lykseth

Seksjon: Drift Akershus