Høringsuttalelse Lysaker

SLF Asker og Bærum høringssvar Lysakerbyen

Syklistenes Landsforening arbeider for å gjøre sykling attraktivt for folk flest. I dette ligger at sykling skal oppleves som trygt og at forholdene for syklister skal være godt tilrettelagt. I et samfunnsperspektiv er det også ønskelig med økt bruk av sykkel, dels for å avhjelpe økningen i biltrafikk og de miljømessige konsekvensene av dette og dels syklingens positive effekter på folkehelsen. Transportøkonomisk Institutt har beregnet den samfunns­økonomiske gevinst ved bruk av sykkel til 14 kroner/km.

Lysakerområdet er et knutepunkt der flere av de største sykkelrutene vestfra samles, da spesielt Professor Kohts vei og Fornebuveien og til dels Vollsveien. For tiden passerer ca 3 500 syklister Lysaker hver dag og det forventes en økning til det dobbelte i løpet av få år, både på grunn av økningen i antall bedrifter og boliger på Fornebu samt den generelle vekst som vil komme etter hvert som man når målene om 8% sykkelandel i henhold til Nasjonal Transportplan. En betydelig andel av syklistene som passerer Lysaker er transportsyklister som bruker sykkel på vei til jobb som alternativ til privatbil og kollektivt.

Dagens situasjon er lite akseptabel sett fra syklistenes ståsted, der mye av sykkeltrafikken vestfra må krysse flere tungt trafikkerte bilveier. Sykler man hovedruten langs E18 følger man aksen Professor Kohtsvei - rundkjøringen vest for Lysakerlokket - videre over lokket - sykkelbroen over Lysakerelven (Sætrangbroen )- Strandveien - Franzebråtveien og videre forbi Vækerø. Ruten består av en rekke farlig krysningspunkter der vi har sett flere alvorlige ulykker og mange nestenulykker grunnet kollisjon mellom bil og sykkel. Disse punktene inkluderer

  • Rundkjøringen vest for Lysakerlokket er tungt trafikkert i rushtiden og meget uoversiktlig med dobbelt sett kjørebaner og 5 armer ut
  • Sykkeltraséen mot østenden av lokket der den passerer over taxiholdeplass
  • Krysning av Strandveien etter østenden av sykkelbroen
  • Krysning av utkjørsel Gjensidige-bygget
  • Krysning av innkjørsel Gjensidige-bygget 

På denne bakgrunn ber vi om

  • at det etableres ekspressykkelvei mellom et punkt vest for dagens rundkjøring og Vækerø. Dette må etableres slik at sykkelveien ikke noe sted må krysse bilveier i plan. Vi mener dette kan løses ved at sykkelbroen forlenges slik at den ender øst for punkt d og at det etableres kun ett inn/utkjøringspunkt i Gjensidigeområdet ved d med toveistrafikk nærmest bygget.
  • Det etableres låsbart parkeringshus for sykkel ved Lysaker stasjon og planfri sykkelvei til Fornebuveien
  • Det etableres bysykkelordning ved Lysaker stasjon og Fornebu, der syklene kan brukes om hverandre i både Oslo og Bærum.