E-post til Statens Vegvesen om vårfeiing

Mye grus i sykkelfelt og noen "stebarn"

Vi ser dere er godt i gang med vårfeiingen. Vi har dessverre fått en del tilbakemeldinger (og opplevd direkte) at det ligger mye grus i sykkelfeltene langs E18. Dette gjelder Billingstadsletta, Sandviksveien mellom Blommenholm og Høvik, og Markalléen mellom Høvik og Prof. Kohtsvei. Håper SVV kan sørge for at dette fjernes.

Vi har hvert år påpekt enkelte områder som ikke brøytes og feies, tydeligvis fordi SVV og Bærum kommune ikke er enige om hvem som har ansvar. Kan dere i fellesskap nå sørge for vårfeiing av sykkelbroen mellom Gml. Drammensvei over Sandviksveien (rett øst for Sandvika) og broen/fortauet mellom Bærumsveien og Høvikveien ved Gjønnes? Vi ville sette stor pris på om dere en gang for alle finner en løsning i fellesskap for både brøyting og vårfeiing for disse to områdene.

Jan Henrik Andresen
Leder SLF Asker og Bærum

E-post sendt 20.04.2018

Svar fra Statens Vegvesen 23.04.2018

Hei!

Vi skal ta en gjennomgang av sykkelfeltene. Som meddelt tidligere mener vi at ansvarsfordelingen på stedene du tar opp skal være klar. Statens vegvesen har ansvaret for brua ved Sandviksveien og Bærum kommune har ansvar for brua ved Gjønnes.

Vi skal følge opp renholdet på brua over Sandviksveien så snar som mulig.

Med helsing

Erik Skiaker Lykseth

Høringsuttalelse Lysaker

SLF Asker og Bærum høringssvar Lysakerbyen

Syklistenes Landsforening arbeider for å gjøre sykling attraktivt for folk flest. I dette ligger at sykling skal oppleves som trygt og at forholdene for syklister skal være godt tilrettelagt. I et samfunnsperspektiv er det også ønskelig med økt bruk av sykkel, dels for å avhjelpe økningen i biltrafikk og de miljømessige konsekvensene av dette og dels syklingens positive effekter på folkehelsen. Transportøkonomisk Institutt har beregnet den samfunns­økonomiske gevinst ved bruk av sykkel til 14 kroner/km.

Lysakerområdet er et knutepunkt der flere av de største sykkelrutene vestfra samles, da spesielt Professor Kohts vei og Fornebuveien og til dels Vollsveien. For tiden passerer ca 3 500 syklister Lysaker hver dag og det forventes en økning til det dobbelte i løpet av få år, både på grunn av økningen i antall bedrifter og boliger på Fornebu samt den generelle vekst som vil komme etter hvert som man når målene om 8% sykkelandel i henhold til Nasjonal Transportplan. En betydelig andel av syklistene som passerer Lysaker er transportsyklister som bruker sykkel på vei til jobb som alternativ til privatbil og kollektivt.

Dagens situasjon er lite akseptabel sett fra syklistenes ståsted, der mye av sykkeltrafikken vestfra må krysse flere tungt trafikkerte bilveier. Sykler man hovedruten langs E18 følger man aksen Professor Kohtsvei - rundkjøringen vest for Lysakerlokket - videre over lokket - sykkelbroen over Lysakerelven (Sætrangbroen )- Strandveien - Franzebråtveien og videre forbi Vækerø. Ruten består av en rekke farlig krysningspunkter der vi har sett flere alvorlige ulykker og mange nestenulykker grunnet kollisjon mellom bil og sykkel. Disse punktene inkluderer

 • Rundkjøringen vest for Lysakerlokket er tungt trafikkert i rushtiden og meget uoversiktlig med dobbelt sett kjørebaner og 5 armer ut
 • Sykkeltraséen mot østenden av lokket der den passerer over taxiholdeplass
 • Krysning av Strandveien etter østenden av sykkelbroen
 • Krysning av utkjørsel Gjensidige-bygget
 • Krysning av innkjørsel Gjensidige-bygget 

På denne bakgrunn ber vi om

 • at det etableres ekspressykkelvei mellom et punkt vest for dagens rundkjøring og Vækerø. Dette må etableres slik at sykkelveien ikke noe sted må krysse bilveier i plan. Vi mener dette kan løses ved at sykkelbroen forlenges slik at den ender øst for punkt d og at det etableres kun ett inn/utkjøringspunkt i Gjensidigeområdet ved d med toveistrafikk nærmest bygget.
 • Det etableres låsbart parkeringshus for sykkel ved Lysaker stasjon og planfri sykkelvei til Fornebuveien
 • Det etableres bysykkelordning ved Lysaker stasjon og Fornebu, der syklene kan brukes om hverandre i både Oslo og Bærum.  

Ufremkommelighet på Bærumsveien

E-post til Statens Vegvesen ved Erik Lykseth 31.01.2017

Det er arbeider langs T-banen ved Bekkestua. I den forbindelse er det satt opp store hindre på gang/sykkelveien langs Bærumsveien hele veien fra før Humleveien til etter rungkjøringen ved Bekkestuatunellen. Dette er meget problematisk.

Det er slik at entreprenør ønsker å varsle syklister, OK, men slik det er gjort nå er det nærmest ufremkommelig for syklistene og traktorer som skal vedlikeholde gang/sykkelveien. Jeg ber dere ta opp forholdet med entreprenøren som har arbeidene ved T-banen Jeg minner om at det er bilene som kommer fra det private området som har vikeplikten og totalansvaret for at sammenstøt med syklister og gående ikke skjer, ikke omvendt. Bilene kommer fra privat område og skal krysse offentlig vei.

Det jeg også vil vite er hvor lenge disse arbeidene skal pågå. Det er til stor ulempe for syklister som nå velger Bærumsveien i stedet for gang/sykkelveien som en konsekvens.

Med hilsen

Per Sannerud

Ny sykkelvei mellom Maxbo og Maritim

Statens Vegvesen starter arbeidet med ny sykkelvei mellom Maxbo og Maritim

SLF Asker og Bærum har hatt møte med prosjektlederen i Statens Vegvesen 17. april 2015.

Sykkelveien blir 4 meter bred med gul midtstrek (langs Frognerstranden er det 3,5m) så dette blir en markant forbedring. Parkering fjernes fra gaten og det etableres en stor parkeringsplass på sjøsiden av snuplassen øst for Oslo Kajakklubb. Dagens krysninger av biltrafikk inn til Maxbo, LaSa, båtopplagsplassen, Oslo Kajakklubb og Teigland blir dessverre ikke fjernet.

Anleggsperioden vil vare til i hvert fall september (2015). I denne perioden vil sykkelvei med 1,5 meters bredde bli opprettholdt. Bilveien vil holdes oppe med ett felt og trafikken blir derfor lysregulert med 90 sek intervaller og er et alternativ også for syklistene. Med den store sykkeltrafikken her er  det duket for kaos med mindre alle tar hensyn til hverandre og den begrensede fremkommeligheten. Det vil vel være absolutt aktuelt å kjøre noen Ta Hensyn-aksjoner her fremover.

Reguleringsplanen for strekningen ble vedtatt i 2012. Lokallaget ønsket primærtat G/S ble lagt på nordsiden av bilveien. En ville da ha unngått alle utkjørslene og sånn sett hadde fjernet mange farlige krysningspunkter i området. Dette toget har dessverre gått når planen først er vedtatt.

Prosjektlederen har også ansvaret for mindre arbeider i SVV-regi og planlegger nå å fjerne brosteinen som fungerer som fartsdempere ved Gjensidige/Lysaker og erstatte disse med «rumlestriper». . Han hadde fått beskjed om at dette gjelder to felt, men etter mine beregninger er det fire:

 • Den lille bakken ned mot Strandveien etter sykkelbroen
 • Utkjørselen fra Gjensidige
 • Begge sider av innkjørselen til Gjensidige  

Prosjektleder SVV skulle sjekke om de kunne ta alle fire samtidig.