Detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal

Innspill fra SLF Asker og Bærum

Syklistenes Landsforening stiller seg positivt til utbyggingen av gang og sykkelvei på strekningen. Dette vil imidlertid primært være et tilbud til de gående, samt syklende med lav fart, f.eks. skolebarn. Med valgt utforming vil trolig jobb- og treningssyklistene fortsatt velge veibane. Spesielt på strekningen med redusert bredde er løsningen primært å regne som et fortau, der eventuell sykkeltrafikk må foregå helt og holdent på fotgjengernes premisser.

Les mer: Detaljregulering Spikkestadbanen sør for Heggedal