"Missing link" for syklister i Oslo vest

E-post til Oslo kommune angående sykkelforholdene Oslo vest 13. september 2016

Veldig bra at dere setter i gang så mange tiltak for økt sykkelbruk i Oslo.

Jeg forstår at dere ønsker en reduksjon i biltrafikken inn i Oslo fra nabokommunene men ser at forholdene for syklister som kommer fra Bærum langs Griniveien fører til at mange bruker bil heller enn sykkel. Syklistene vestfra er henvist til å benytte et ekstremt hullete fortau langs Griniveien på Oslo-siden av Lysakerelven opp til Ektraveien. Partier av fortauet er så smalt at det om vinteren kan være umulig å benytte det på grunn av snøhauger. Alternativt kan syklistene sykle inn via Grinidammen og opp Harald Løvenskioldsvei/Melumveien som må være en av Oslos mest lappede og humpete veistykker. I tillegg parkeres det mange privatbiler i 90-graders svingen i Melumveien, noe som skaper mange farlige situasjoner. Å sykle i tungt trafikkerte og smale Griniveien opp til Røa-krysset er et valgt for de ekstremt risikovillige.

Inntil dere får etablert en skikkelig G&S vei fra Lysakerelven og opp til Røa-krysset bør dere snarest reasfaltere hele strekningen Lysakerelven-Harald Løvenskioldsvei/Melumveien og fortauet langs Griniveien opp til Ekraveien – vi tror dette vil ha en meget positiv effekt i form av flere syklister og færre biler i området.

En annen utfordring i Oslo vest er Slemdalsveien fra Gaustad til Ris der fortauet på nordsiden er i så dårlig stand at det er umulig å sykle på og veibanen blir eneste alternativ.

Endelig er Middelthunsgate hovedåren for syklister som kommer vestfra via Monolittveien/Frognerparken. I retning østover er underlaget for sykkelfeltet øst for Kirkeveien full av humper og lapper og ender for sikkerhetsskyld i intet øst for Jacob Aallsgate. Her bør det legges ny asfalt og sykkelfeltet forlenges frem til Neuberggaten. Sykkelfeltet langs Middelthunsgate i retning vestover vest for Kirkeveien går et stykke over et tidligere skråparkingsfelt der det er frest ned skarpe kanter (påpekt under befaring med sykkeldirektøren for to år siden), noe som tvinger syklistene ut i veibanen som også er svært ujevn. Også her bør det legges ny asfalt.

Med hilsen

Jan Henrik Andresen
Leder SLF Asker & Bærum

SVAR FRA OSLO KOMMUNE

Klikk på brevet for å lese i PDF format

Prioriterte sykkelveier i Oslo

Mange transportsyklister fra Asker og Bærum bruker sykkelnettet i Oslo.

SLF Oslo har hatt en dialog med Oslo kommune vedrørene prioritering av sykkelveier i Oslo. Dette gjelder alle årstider. 

Oslo kommune har utarbeidet en driftplan for 2012/2013.

Driftsplan Oslo

Vi viser til møte med byrådsavdeling for miljø og samferdsel 9. oktober der Bymiljøetaten ble bedt om å utarbeide en plan med konkrete tiltak for bedre drift og vedlikehold av sykkelveier. Det ble spesielt pekt på vinterdriften, men etaen skulle også se på tiltak for å forlenge sesongen på høsten og våren og generelt ha mer fokus på sykkeltraséer når drift og vedlikehold av veinettet planlegges. 

Planen er nå utarbeidet og tiltakene er i ferd med å bli gjennomført.

Les mer: Prioriterte sykkelveier i Oslo