SLF vedtekter for lokalt arbeid

Vedtekter for lokalt arbeid

   Vedtatt av Landsmøtet i Syklistenes Landsforening 18.10.2015
 1. Lokallaget ivaretar SLFs arbeid i sitt område
 2. Lokallaget avholder årsmøte hvert år. Referat fra årsmøtet, årsmelding og årsregnskap oversendes SLFs sekretariat etter årsmøtet.
 3. Årsmøtet behandler følgende saker;
  • Styrets beretning
  • Årsregnskap
  • Arbeidsprogram
  • Valg av styre, styreleder, valgkomité, og ved behov kasserer og revisor
  • Saker som fremmes av styret eller medlemmer
 4. Alle medlemmer i lokallaget har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtevedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.
 5. Lokallagets styre består av en leder og minst to øvrige styremedlemmer.
 6. Avtaler hvor lokallaget er part, som innebærer rettigheter eller plikter for SLFs medlemmer og/eller involverer bruk av SLFs navn og logo ved markedsføring av samarbeidspartnere, skal godkjennes av SLFS sekretariat.
 7. Endringer i lokallagets vedtekter vedtas på årsmøte, og sendes SLFs sekretariat for godkjenning.
 8. Oppløsning av lokallaget må vedtas på årsmøtet. Ved oppløsning tilfaller lagenes eiendeler SLF