Vedtekter for Syklistenes Landsforening

Vedtekter for Syklistenes Landsforening

Navn og formål

§1. Foreningens navn er Syklistenes Landsforening. SLF er offisiell forkortning av foreningens navn.

§2. Syklistenes Landsforening er en ideell, uavhengig landsomfattende forening.

§3. SLF har som formål

 • å fremme bruk av sykkel som et effektivt, helsebringende og miljøvennlig transportmiddel,
 • å ivareta hverdags- og fritidssyklistenes interesser,
 • å arbeide for bedre sikkerhet, økt fremkommelighet og mer glede ved bruk av sykkel,
 • å bedre kunnskap om og forståelse for syklistenes behov

§4. SLF søker å realisere formålet gjennom informasjon til medlemmene og allmennheten, og gjennom initiativ overfor og samarbeide med offentlige organer, foreninger og organisasjoner i Norge og andre land.

Medlemmer

§5. Medlemmer av foreningen er:

 1. Personer som har betalt den kontingent landsmøtet har fastsatt.
 2. Foreninger, organisasjoner og firmaer som ønsker å støtte foreningens arbeid, kan tegne støttemedlemskap. Kontingent for støttemedlemskap fastsettes til 3 ganger kontingenten for hovedmedlemmer. Støttemedlemmer får ikke de personlige medlemsfordeler som er knyttet til individuelle medlemskap.
 3. Æresmedlemmer som velges på landsmøtet etter innstilling av hovedstyret.

Landsmøtet

§6. Landsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Foreningens arbeidsår følger kalenderåret. Det holdes landsmøte innen utgangen av november måned hvert annet år.

§7. Landsmøtets delegater består av foreningens hovedstyre og delegater valgt av foreningens lokale lag og lokalkontakter. Delegater fra lokale lag velges i forhold til medlemstallet i de respektive kommuner således:

 1. Lokale lag med inntil 250 medlemmer kan velge 1 delegat til landsmøtet,
 2. Lokale lag med 251-1000 medlemmer kan velge 2 delegater,
 3. Lokale lag med flere enn 1000 medlemmer kan velge 3 delegater.

Hver delegat har én stemme på landsmøtet.

§8. Alle medlemmer av foreningen har møte- og talerett på landsmøtet.

§9. Skriftlig innkalling med saksliste sendes lokale lag og lokalkontakter innen utgangen av august måned.

Landsmøtet kunngjøres i «På sykkel» innen utgangen av september måned. Sakspapirene sendes landsmøtedelegatene seinest 2 uker før landsmøtet. Andre medlemmer som ønsker det kan få sakspapirene tilsendt.

§10. Beslutninger på landsmøtet fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

§11. Landsmøtet behandler følgende saker:

 • Hovedstyrets beretning for de to foregående arbeidsår.
 • Regnskap for de to foregående arbeidsår.
 • Hovedstyrets forslag til mål og strategiske valg for de to neste arbeidsår.
 • Hovedstyrets forslag til budsjett for de to neste arbeidsår, samt fastsettelse av kontingenten, tilskudd til lokale lag og hovedstyrets godtgjørelse.
 • Hovedstyret gir en orientering om status for økonomi og drift for foregående arbeidsår samt for januar-august i inneværende arbeidsår.
 • Saker som:
 •  - framleggesavstyret,
 •  - er innsendt av ett eller flere av medlemmene innen utgangen av august måned
 • Valg:
 •  - hovedstyremedlemmer for 2 år,
 •  - foreningensleder for 2 år,
 •  - foreningens nestleder for 2 år,
 •  - varamedlemmer til hovedstyret for 2 år, o revisor for 2 år,
 •  - valgkomité for 2 år.

Leder og nestleder velges blant hovedstyrets medlemmer.

§12. Vedtak kan bare fattes i saker som er oppført på dagsorden og medtatt i sakspapirene.

§13. Det påhviler dirigenten å påse at foreningens vedtekter og øvrige gjeldende rettsregler overholdes.

§14. Det påhviler referenten å anføre alle vedtak landsmøtet fatter med eventuelle stemmetall i referatet.

§15. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles av hovedstyret eller av minimum tre lokale lag eller lokalkontakter sammen. Ekstraordinært landsmøte kan innkalles for å behandle saker som nevnt i § 11. Innkalling må sendes skriftlig med saksliste minst fire uker før ekstraordinært landsmøte skal holdes.

Hovedstyret

§16. Hovedstyret velges av Landsmøtet. De ansatte i sekretariatet velger en egen representant til hovedstyret.

§17. Hovedstyret består av foreningens leder og nestleder samt de øvrige hovedstyremedlemmer. Hovedstyret skal i alt bestå av seks medlemmer inklusive leder og nestleder, i henhold til Landsmøtets vedtak. Ett av medlemmene er de ansattes representant. Minst tre fylker må være representert i hovedstyret. Det velges ett varamedlem.

§18. Halvparten av hovedstyremedlemmene er på valg av gangen.

§19. Hovedstyret leder foreningens virksomhet og disponerer over foreningens midler overensstemmende med formålet. Hovedstyret har fullmakt til å beslutte låneopptak og pantsettelse på vegne av foreningen.

§20. Hovedstyret fastsetter foreningens organisasjonsregler.

§21. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst 4 hovedstyremedlemmer er tilstede.

§22. Hovedstyret møtes etter behov, dog minst 4 ganger årlig.

§23. Hovedstyret tilsetter generalsekretær. Generalsekretær tilsetter øvrig personale i samråd med hovedstyret. Hovedstyret fastsetter lønn for personalet i sekretariatet.

§24. Hovedstyret utnevner medlemmer til foreningens utvalg.

§25. Foreningens generalsekretær har prokura.

§26. Hovedstyrets godtgjørelse fastsettes av landsmøtet.

Lokalt arbeid.

§27. Det kan på lokalt eller sentralt initiativ etableres lokale lag som omfatter én eller flere kommuner innenfor samme region. Hovedstyret godkjenner opprettelse av lokallag.

§28. Hovedstyret fastsetter vedtekter for lokale lag. Lokale lag kan lage egne vedtekter basert på hovedstyrets fastsatte vedtekter.

§29. Lokale lag disponerer en så stor andel av foreningens økonomiske midler som landsmøtet bestemmer.

§30. I kommuner uten lokalt lag kan hovedstyret godkjenne et medlem av foreningen som foreningens lokalkontakt.

Vedtektsendring

§31. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på landsmøtet. Forslag til vedtektsendring sendes lokale lag og lokalkontakter innen utgangen av august måned. Forslag til vedtektsendring må også være medtatt i sakspapirene til landsmøtet. Mindre endringer av forslaget kan foretas av landsmøtet.

Oppløsning

§32. Foreningens oppløsning kan bare besluttes av landsmøtet. Slikt vedtak fattes med 3/4 flertall i to påfølgende landsmøter med minimum 3 måneders mellomrom. Begge innkalles med minimum 3 måneders varsel.

§33. Landsmøtet beslutter i tilfelle oppløsning disponeringen av foreningens midler.

Vedtatt på konstituerende årsmøte 16. juni 1947.
Endret siste gang 18.10.2009.

 

 

 

SLF vedtekter for lokalt arbeid

Vedtekter for lokalt arbeid

   Vedtatt av Landsmøtet i Syklistenes Landsforening 18.10.2015
 1. Lokallaget ivaretar SLFs arbeid i sitt område
 2. Lokallaget avholder årsmøte hvert år. Referat fra årsmøtet, årsmelding og årsregnskap oversendes SLFs sekretariat etter årsmøtet.
 3. Årsmøtet behandler følgende saker;
  • Styrets beretning
  • Årsregnskap
  • Arbeidsprogram
  • Valg av styre, styreleder, valgkomité, og ved behov kasserer og revisor
  • Saker som fremmes av styret eller medlemmer
 4. Alle medlemmer i lokallaget har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtevedtak treffes med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.
 5. Lokallagets styre består av en leder og minst to øvrige styremedlemmer.
 6. Avtaler hvor lokallaget er part, som innebærer rettigheter eller plikter for SLFs medlemmer og/eller involverer bruk av SLFs navn og logo ved markedsføring av samarbeidspartnere, skal godkjennes av SLFS sekretariat.
 7. Endringer i lokallagets vedtekter vedtas på årsmøte, og sendes SLFs sekretariat for godkjenning.
 8. Oppløsning av lokallaget må vedtas på årsmøtet. Ved oppløsning tilfaller lagenes eiendeler SLF