SLFs høringssvar Regionalplan Oslo og Akershus

Høringsuttalelse fra Syklistenes Landsforening - Forslag til Regionalplan for areal og transport i Oslo og Akershus

Følgende prioritering av transportformene må legges til grunn i alle anlegg:

 • Gående
 • Syklende
 • Kollektivtransport
 • Nyttekjøretøy
 • Private kjøretøy

Det er to mål i Nasjonal transportplan 2014-2023 som legger premisser når det gjelder tilrettelegging for økt sykling:

 • Andelen reiser med sykkel skal øke fra 4% til 8%.
 • Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Detter krever at antallet syklister må dobles, noe som betyr at mange som i dag ikke sykler må ta sykkelen fatt til sine daglige reiser. Da må det legges til rette slik at sykling oppleves trygt og attraktivt. De fleste som i dag ikke sykler gir uttrykk for at sykling er farlig, og utfordringen er derfor å legge til rette for sykling slik at det å sykle oppleves trygt og attraktivt for alle aldersgrupper.

Svaret på denne utfordringen er separate veganlegg for sykling, ikke i kjørebanen som blandet trafikk eller i sykkelfelt. Separate anlegg bygges som sykkelveg med fortau; å skille gående og syklende er et grunnleggende prinsipp. Dette krever prioritering av sykkeltrafikk og vegareal for sykkeltrafikk.

 

I Oslo og Akershus må det legges til rette for sykkeltrafikk etter to hovedprinsipper:

 • Lokal sykkeltrafikk i byer/ tettsteder/knutepunkt.
 • Knytte sammen byer/tettsteder/ knutepunkt.

I byer/tettsteder/knutepunkt betyr det:

 • Et attraktivt vegsystem for sykling som har god framkommelighet og sikkerhet, og som oppleves trygt.
 • Sykling kombineres med kollektive reiser i knutepunktterminaler.
 • Syklende og gående ivaretas på separate arealer.
 • Systemskifter bør unngås.

Mellom byer/tettsteder/ knutepunkt, for ”transportsyklisten”:

 • Direkte sykkelruter med høy standard
 • Skille gående og syklende; sykkelveg med fortau
 • Kort sagt: Sykkelekspressveger bygges i alle hovedtransportårene inn til Oslo

”Transportsyklisten” har andre krav til vegnettet enn barn på skoleveg og eldre på tur:

 • Transportsyklisten er bilisten som har parkert bilen.
 • Har bilistens forventninger til vegnettet.
 • Nytter ikke å tilby ei hinderløype mellom lekende barn, barnevogner og hunder ute til lufting på en veg med mange omveger. 

Andre viktige punkter i areal- og transportplanen

Sykkelparkeringsplasser

Det bør være en formel som regner ut hvor mange sykkelparkeringsplasser det skal være på et kollektivknutepunkt, relatert til hvor mange som reiser. Sykkelparkeringen må ha en viss andel innendørs, oppvarmede og overvåkede plasser. Samtidig må det ved store knutepunkt også være dusjer, garderober og muligheter for å vaske sykkel og drive vedlikehold (minimum pumpe og multiverktøy). Plassene må også legge til rette for alle typer sykler, med og uten vogn, boksesykler og transportsykler samt trygg lading av elsykkel-batterier.

Tilgjengelighet til stasjoner

Sykkelvegnettet må ha god tilgjengelighet til stasjonsområder og kollektivterminaler. Sykkelparkering må lokaliseres nær perrongene.

Nye kollektivtraseer

Der kollektivtraseer bygges nytt, må det også bygges høystandard sykkelanlegg parallelt.

Sykkel og kollektivtrafikk bør ikke blandes

Det er ikke en løsning  å tilrettelegge for sykkel ved å blande sykkel med buss, taxi, el-bil, motorsykkel og moped.

Nyinvesteringer kollektivmateriell

Nye tog, trikker, vogner og busser må inkludere planer for hvordan man skal kunne ta med sykkel.

Ruter.no og NSB.no

Reiseapper, websider og promotering av reisemetoder må inkludere sykkel. Sykkel må ha valg for raske transportruter, men også rolige ruter med mindre trafikk.

Ferdig plan må favne vidt

Den ferdige regionalplanen må inkludere føringer for offentlige og private utbyggere, der færre parkeringsplasser for privatbiler og bedre tilrettelegging for sykkeloppbevaring og -parkering ligger inne. Syklende og gående må også ha separat areal i parker, vrimleområder og veier inne på private områder av en viss størrelse.

Vi vil også vise til NTP-rapporten ”Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen”, som ble lagt fram 25. februar 2015. De prioriteringer som denne trekker opp må også legges til grunn i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Med vennlig hilsen
Syklistenes Landsforening
Trond Berget
Seniorrådgiver