SLFs nasjonale sykkelpolitikk

Kategori: Syklistenes Landsforening
Publisert torsdag 13. mars 2014 10:50
Skrevet av Steinar Grøtterød
Treff: 3433

Nasjonal sykkelpolitikk 2014

Hovedstyret i Syklistenes Landsforening vedtok en nasjon sykkelpolitikk 26. februar 2014.

Sykkel er et alternativ og en konkurrent til andre transportmidler på distanser opp til 10-15 km. På korte turer er sykkelen like rask som bil og kollektivtransport. Sykling gir bedre helse, og ved å legge til rette for sykling vil samfunnet kunne redusere helse- kostnadene betydelig.

I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det et mål at sykkeltrafikken skal øke til en andel på 8% av alle reiser, mot 4-5% i dag. Dette betyr at andelen i byer og tettsteder må ligge på mellom 10% og 20%.

Dette er et nødvendig og ambisiøst mål som krever en tydelig prioritering av tiltak som fremmer sykling. Nytenkning både når det gjelder typer tiltak og prioritering av tiltak er nødvendig. Dette innebærer også tiltak som gjør det mindre attraktivt å kjøre bil.

SLF arbeider for og støtter all tilrettelegging for økt sykkelbruk og går mot tilrettelegging for økt biltrafikk.

 

Slik får vi flere til å sykle

1. Sammenhengende og attraktivt vegnett for sykkeltrafikk må etableres

Planlegging og utbygging av sykkelvegnettet må forseres. Statens ansvar for hovednettet må ferdigstilles innen 2030. Minst en milliard kroner settes av til sykkelveger hvert år i Statsbudsjettet.

2. Sykkeltrafikken må ivaretas ved alle nye infrastrukturprosjekt

Vegmyndigheter og jernbaneverket er pålagt et ansvar for å ta hensyn til sykkeltrafikk ved nye prosjekt.

3. Trafikkreglene må endres slik at syklendes sikkerhet og fremkommelighet blir bedre

Trafikkreglene må endres slik at syklister gis bedre beskyttelse og framkommelighet:

4. Bedre trafikksikkerhet for syklende

Vegmyndighetene og politiet har et ansvar for å ivareta syklister trafikksikkerhet. Vi krever derfor:

5. Bedre planlegging og bygging av sykkelveger

Sykkelvegnettet må være attraktivt å bruke. Dette krever at sykkelvegnettet er utformet slik at det er mer attraktivt å bruke enn alternativ parallell veg.

6. Sykkelvegnettet skal ha god fremkommelighet hele året

7. Vedlikehold og utvikling av vegnett for sykkeltrafikk ved bruk av sykkelveginspeksjoner

8. Bedre samordning for bruk av sykkel og kollektivtransport

Vegmyndigheter, Jernbaneverket og kollektivtransportselskap har et ansvar for å tilrettelegge for sykling og kollektivtransport.

9. Barn og unges sykkelbruk

Nasjonal sykkelstrategi har et mål om at 80% av alle barn og unge skal gå eller sykle til skolen.

10. Bedre beslutningsgrunnlag Vegmyndighetene har ansvar for å utvikle et bedre beslutningsgrunnlag for sykkel.

11. Økonomiske virkemidler

12. Informasjon