Bærum kommune sitt forslag til sykkelstrategi 2018-2030

Forslag til sykkelstrategi med plan for sykkelveinett 2018-2030

Høringsutkast publisert 6. februar 2018

Sykkelstrategi med plan for sykkelveinettet definerer ambisjon og målsettinger for sykkelbruken i Bærum kommune. Plan for sykkelveinettet er et verktøy for å følge opp ambisjon og målsetting i strategien. Sykkelstrategien skal være overordnet og legges til grunn for all arealplanlegging i Bærum. Planen skal bidra til at kommunen når de målene som er satt innen 2030.

Mål: Øke sykkelandelen til 7 % innen 2025 og 20 % innen 2030

Satsingsområder

  • Det skal oppleves trygt å sykle i Bærum
  • Det skal være raskt å komme fram for syklister i Bærum, særlig frem til kollektivknutepunkt
  • Sykkel skal være et prioritert transportmiddel.
  • Bærum kommune skal tilrettelegge for sykling gjennom planlegging og utbygging
  • Sykkel skal være en naturlig del av tettsteder, byliv og byrom.
  • Bærum kommune skal markedsføre sykling

Høringsutkastet finner du her.