Sykle mot rød mann - forbudt?

Skal sykling mot "rød mann" bøtelegges?

Artikkelen i Budstikka 30. oktober 2015 har et bilde av en syklist som krysser offentlig vei i fotgjengerfeltet. Fotgjengersignalet viser rødt ("rød mann").

Foto karl Braanaas, Budstikka

Av teksten får man inntrykk av at det denne syklisten gjør, er rettsstridig. De første to avsnittene lyder: "En travel syklist tråkker til over lyskrysset ved Jar stasjon i morgenrushet – til tross for at signalet lyser knall rødt. Litt lenger ned i Bærumsveien står politiet og følger med – til sykkelsynderens store overraskelse og frustrasjon. Pendleren må pent finne seg i å høre politibetjentene slå fast at lyssignalene også gjelder for syklister. Og prisen for å sykle på rødt lys er 900 kroner."

Konklusjon: Der er i seg selv ikke straffbart å sykle mot "rød mann", slik bildet og sitatet foreslår. Teksten er således misvisende, da den ikke skiller mellom forskjellige lyssignal i skiltforskriften som det knytter seg forskjellige rettsvirkninger til. Det blir også misvisende hvilke tilfeller politiet har hjemmel til å bøtelegge syklister.

Begrunnelse: Av skiltforskriften (FOR-2005-10-07-1219) § 24A fremgår følgende (mine understrekninger):

1086 Fotgjengersignal: Rødt signal betyr at gående ikke må begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare. Gående som allerede er kommet ut i kjørebanen, kan fortsette kryssingen. Grønt signal betyr at gående kan krysse kjørebanen. Blinkende, grønt signal varsler at signalet om kort tid vil skifte til rødt, og har samme betydning som rødt signal.

Dette lyssignalet retter seg altså kun mot gående. Definisjonen av gående i skiltforskriftens forstand fremgår av  § 1 nr 3 med en henvisning til trafikkreglene: "3. Definisjonene i trafikkreglene og i forskriftene om tekniske krav til kjøretøy gjelder for denne forskrift dersom ikke annet er uttrykkelig fastsatt. Det samme gjelder bestemmelsene i trafikkreglene om hvem som regnes som kjørende og gående."

Etter en naturlig språklig forståelse er en gående en person som ferdes ved å gå. Men det finnes regler som klargjør at andre trafikantgrupper skal regnes som gående: I trafikkreglene (FOR-1986-03-21-747) § 2 nr 3 er gående definert slik: "3. Som gående regnes også den som a) går på ski eller rulleski, b) fører rullestol eller sparkstøtting eller aker kjelke, c) Leier sykkel eller moped, triller barnevogn eller bruker lekekjøretøy."

Syklister kan som går an og leier sykkelen, skal altså regnes som gående.

I trafikkreglene § 3 nr 1 tredje ledd står det: "Særskilt trafikklyssignal for trafikk i felt for kollektivtrafikk, syklende eller gående, gjelder bare for trafikk i det aktuelle feltet, og gjelder foran annet trafikklyssignal". Henvisningen innebærer at reguleringen for fotgjengersignal for gående gjelder tilsvarende for syklende syklister.

Uansett om syklisten går eller sykler, gjelder at han eller hun ved kryssing av vei ved fotgjengerfelt med "rød mann" "ikke må begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare. Gående som allerede er kommet ut i kjørebanen, kan fortsette kryssingen."

Det betyr at det er to situasjoner hvor det ikke er forbudt for gående å gå på rødt lys:

  1. når det ikke hindrer gående eller fare
  2. når den gående allerede er kommet ut i kjørebanen.

Men på bildet sykler syklisten, og skal da regnes som kjørende. Kjørende utenfor et forbud etter rødt lys i noe som opplysende nok heter "fotgjengersignal" i skiltforskriften § 24.

Brudd på andre regler?

Etter omstendighetene kan en syklende syklist ha brutt andre regler, f eks

  • Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret (vegtrafikkloven § 3 første ledd).
  • Enhver skal være oppmerksom på offentlig trafikkskilt, signal og oppmerking og skal rette seg etter de forbud og påbud som gis på denne måte (§ 5 første ledd)

Det er ikke mulig å se ut fra bildet eller teksten at syklisten skulle ha brutt andre regler.

Se også Olav Torvunds blogg