Valg 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

SLF Asker og Bærum vil lage en oversikt over de ulike partiers "sykkelpolitikk". Vi har "klippet og limet" fra programmene.

Representanter for de politiske partiene kan sende e-post til post(at)slfab.no med forslag til tekst.

Lokallaget tar ikke stilling til verken innhold eller politikken.

En tilsvarende oversikt ble utført av SLF for valhet i 2013.

Godt valg!

Asker Kommune

Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Asker

Asker kommune skal være en ledende sykkelkommune og det skal være trygt og enkelt å komme seg frem gående eller på sykkel.  Miljøpartiet De Grønne ønsker et sammenhengende sykkelveinett som ikke er delt med gående eller biler. Det må være minst mulig systemskifte og man må unngå plankrysninger på veier med stor trafikk utenfor sentrumsområder. Sykkelveier skal i størst mulig grad være rette og raske, ikke slik som i dag at de må svinge bort fra veien, over og under den - mens bilveien prioriteres først og bygges etter høyere standard.

 • Miljøpartiet De Grønne vil ha bedre merking av alle sykkelveier i Asker med farget asfalt, skilt og avstandsmerking, slik at man uten noen tvil kan komme seg til målpunkter i kommunen uten kart.
 • Vi vil gi sykkel forkjørsrett i større grad fremfor privatbil på alle veier i Asker.
 • Vi vil ha fortgang på bygging av vedtatt sykkelvei fra Heggedal til Asker sentrum langs jernbanen.
 • Vi ønsker skjermet ekspressykkelvei med tak langs E-18, fra Asker forbi Sandvika til Oslo.
 • Vi vil legge inn sykkelfelt i veibanen for transportsyklistene på Fekjan fra Holmen til Billingstad, og sykkelvei med fortau langs Bleikerveien. På Røykenveien fra Bondi mot sentrum vil vi ha tosidig sykkelfelt og egen gang og sykkelvei, og på Slemmestadveien vil vi utbedre manglende strekninger med gang/sykkelvei og egne sykkelfelt i veibanen.
 • Vi må få sykkelvennlige jernbanestasjoner med komplette sykkelanlegg i form av parkeringer og gode innfartsårer. Det bør være sykkelparkeringer ved alle bussholdeplasser og trygge sykkelhotell ved jernbanestasjonene.
 • Vi vil ha parkering til sykkeltraller ved alle barnehager og SFO.
 • Vi må opparbeide egne snarveier for hverdagssyklister (gjerne i grønne korridorer)
 • Vinterdrift må endres med klimaendringer. De mest trafikkerte strekningene skal ha status som vintersykkelveier og overdreven grusing må erstattes med hvit såle/svart asfalt.
 • Økt fokus på syklister ved gravearbeid
 • Vi vil ha økt fokus på barn og unge ved å styrke sykkelmulighetene og trygg skolevei, og legge til rette for god sykkelkultur ved alle skoler.
 • Sykkelstrategien må fornyes og målsettinger konkretiseres slik at Asker kan bli ledende kommune 

Asker Venstre

 • Prioritere ressurser til gjennomføring av Askers sykkelstrategi.
 • Videreutvikle sykkelnettverket i Asker, særlig inn mot lokale sentra og kollektivknutepunkt.
 • Skape en sykkelkultur, blant annet ved å gjennomføre holdningskampanjer for hverdagssykling.
 • Etablere gode sykkelparkeringsplasser ved alle offentlige bygg og oppfordre alle bedrifter og butikker til å ha god sykkelparkering for sine ansatte og kunder.
 • Igangsette bygging av sykkelhotell ved alle togstasjoner og større bussholdeplasser.
 • Gjennomføre prøveordninger med stimulering av vintersykling gjennom holdningskampanjer og forsterket vintervedlikehold i utvalgte deler av Asker.
 • Utvide ordningen med utlån av el-sykler.
 • Forbedre skilting for anbefalte sykkelveier.
 • At Asker kommune skal tilby el-sykkel framfor tjenestebil i de virksomheter det er naturlig.
 • At Asker kommune innfører en godtgjørelse på fem kroner kilometeren for tjenestereiser utført med sykkel.
 • Arbeide for sykkelekspressvei fra Drammen til Oslo.
 • Arbeide for at det anlegges en parallell sykkelvei langs Spikkestadbanen til Asker.

Asker Høyre

Økt satsning på kollektivtrafikk er helt nødvendig for å møte befolkningsveksten, for å spare miljøet og avlaste veiene for biltrafikk.

Raskere utbygging av vei og kollektivtrafikk er viktig for at folk og varer skal komme raskt og sikkert frem. Ny E 18 gjennom Asker og Bærum er
det viktigste enkelttiltaket for å ruste Asker for fremtiden. Ny E 18 er et helt nødvendig kollektiv-og miljøtiltak på landets mest trafikkerte vei.

Gang, sykkel, tog, buss, båt og bil skal supplere hverandre og bidra til et helhetlig transportsystem i Asker.

SAMFERDSEL. ASKER HØYRE VIL:

 • være pådriver for utbygging av miljøprosjektet ny E18, for å få egne veier både for buss og sykkel, bedre fremkommelighet for næringstrafikk og privatbiler, åpne for tettstedsutvikling i Asker og ved Holmen og som reduserer barrierer for støy og lokal forurensning
 • være pådriver for en helhetlig trafikkanalyse for å vurdere oppgradering av Slemmestadveien og Røykenveien, sett i sammenheng med RV 23, med kryssing av Oslofjorden og tilkobling til E6 og E18 - arbeide for styrket kollektivtilbud for tog, buss og båt
 • bedre fremkommelighet for buss ved bygging av nye kollektivfelt langs Røykenveien, Slemmestadveien og Drammensveien

NY E 18

 • påvirke fylkeskommunen til å videreutvikle Oslofjorden som transportåre og sikre forbindelsen Oslo-Vollen som pendlerrute
 • ha bedre tverrforbindelser med busser og styrke tilbudet med matebusser til kollektivknutepunktene
 • styrke Askers posisjon som sykkelby ved å motivere til økt bruk og bedre sikkerheten
 • bygge ut flere gang -og sykkelveier, samt etablere separate sykkelfelt for transportsyklister
 • arbeide for en gang- og sykkelvei langs Spikkestadbanen fra Heggedal til Asker sentrum
 • tilrettelegge for utleie/låneordninger av sykler, driftet av private, på pendlerknutepunkt og utfartssteder
 • tilrettelegge for flere parkeringsplasser for bil og sykkel ved jernbanestasjoner og bussholdeplasser, samt ved viktige utfartssteder ii kommunen
 • etablere flere ladepunkter for el-biler
 • bedre trafikksikkerheten, spesielt langs skoleveiene
 • bedre adkomst og parkering på Solli
 • overta flere velveier i samarbeid med Asker Velforbund

Asker Arbeiderparti

Vi ønsker økt bruk av kollektivtransport og sykkel for å redusere klimagassutslippene. Arbeiderpartiet vil derfor ta veksten i transportbehov gjennom økt kollektivtrafikk og ved mer bruk av gange og sykkel. Vi vil bygge innfartsparkeringsplasser, vurdere bruk av pendelbuss og bygge flere sykkelveier.

Asker Arbeiderparti vil blant annet:

 • Bygge sykkelveier som gjør det attraktivt å bruke sykkel til lokaltransport og sykkelveier for transportsyklistene langs de viktigste trafikkårene. Det må også sørges for bedre sykkelparkering.
 • Bygge moderne sykkel og gangvei langs Spikkestadbanen fra Asker til Heggedal.
 • Innføre en gunstig kilometergodtgjørelse for bruk av sykkel for kommunalt ansatte, og redusere p-plasser for kommunale virksomheter.
 • Arbeide for at det kommunale veinett rustes opp og at kommunen gradvis overtar private velveier.
 • Sikre trygge skoleveier med fortau, gangveier, underganger, nedsatt hastigheter og fartsdempere.
 • Sikre at det ved bygging av nye boligfelt blir lagt til rette for kollektivtransport, gående og syklende
 • Arbeide for å overta bygging av gang –og sykkelvei

Bærum

Bærum Arbeiderparti

For miljøet er det avgjørende at flest mulig kan få løst sine transportbehov ved gange, sykkel og/eller kollektivreiser. Buss, bane og tog er ryggraden i Arbeiderpartiets samferdselsopplegg. Dersom flere reiser kollektivt og lar bilen stå, vil det bli enklere for syklistene.

Arbeiderpartiet vil bidra til raskere planlegging og utbygging av gang- og sykkelveinettet og prioritere utbygging nær skoler og sammenhengende nett. Vi vil i denne sammenheng forsere planarbeidet for sammenhengende gang- og sykkelveier.

Vi vil bedre informasjon til publikum om turveinettet.

I forbindelse med arealplanleggingen vil vi legge vekt på trygg gange og sykling. Sandvika må planlegges for trygg gange og sykling.

Vi vil stimulere til at sykler og el-sykler kan være alternativ til kommunale biler når forholdene ligger til rette for det.

Bærum Arbeiderparti vil vedlikeholde sykkelveiene gjennom hele året og prioritere feiing og måking, slik at utvalgte veier er mest mulig svullfrie, etter en plan som vi vil utarbeide i samarbeid med syklistenes organisasjon.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Bærum

Miljøpartiet De Grønne prioriterer konsekvent miljø og folkehelse i samfunnsutviklingen.

De Grønnes hovedstrategi for samferdsel er å redusere behovet for transport av mennesker og varer samtidig som det legges til rette for at nødvendig transport skal skje med mye mindre areal- og miljøbelastning pr person- og varekilometer enn i dag.

De Grønne vil etterleve strategien for Oslo-regionen om at vekst i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange og prioritere tiltak for å virkeliggjøre dette.

De Grønne i Bærum vil:

 • Binde sammen kommunen med grønne og blå korridorer hvor ferdsel med sykkel og til fots er effektivt og trygt hele året.
 • Legge E18 Vestkorridoren på is og heller bruke 20 milliarder til bærekraftige samferdselsløsninger og avdemping av lokale støy og støvplager.
 • Bygge ekspressykkelveier langs innfartsårene til Oslo
 • Sikre god fremkommelighet på sykkelveier, gangveier og fortau hele året
 • Fjerne saltingen av kommunale veier
 • Øke kapasiteten på innfartsparkering for sykkel og bil ved kollektivknutepunkter
 • Forbedre Vollsveien med et sykkelfelt og bedre fortau
 • Ha bilfrie soner omkring skoler og trygge skoleveier som stimulerer barn og foreldre til sykkel og gange til skolen.
 • Øke eldrevet kollektiv båttrafikk til knutepunkter rundt Oslofjorden.
 • Lage realistiske og fullstendige regnestykker som inkluderer alle former for miljøbelastninger når veitransport holdes opp mot kollektive løsninger, sykkel og forflytning til fots.
 • Utvikle infrastruktur for el-sykler.
 • Arbeide for momsfritak for el-sykler
 • Økt informasjon om offentlig parkering for el-sykler og ladepunkter i kommunen
 • Gi støtte til oppretting av ladepunkt for el-sykler i borettslag og sameier
 • Innføre krav om ladepunkter for elbiler og elsykler i alle nye parkeringsplasser i Bærum kommune.
 • Gjennomføre forsøksordning med bruk av kjøretøysregistrerte elsykler på kommunens sykkelveier under en fartsgrense på 35 km/t.

Bærum Høyre

Bærum Høyre prioriterer bygging av ny miljøvennlig E18 gjennom Bærum høyt. Det er viktig for bilister, busser, syklister og næringsliv, og for alle som bor langs veien. Bærum Høyre vil ha gode helhetlige løsninger, som både tilfredsstiller regionens behov for sikker og effektiv transport, og samtidig gjør at den ferdige løsningen er god for flest mulig av dem som bor langs traseen. Bærum Høyre vil at kommunen skal ferdigstille sine planer på en rask og god måte, og for effektiv og rettferdig innløsning av boliger. Bærum Høyre vil at staten tar en større andel av kostnadene, for derved å redusere bompengeandelen så mye som praktisk mulig. 

Ny E16 nordover fra Sandvika vil frigjøre store boligområder i Hamang og Franzefoss-området, være et betydelig miljøløft, og vesentlig lette trafikkavviklingen i vestre Bærum.

Bærum Høyre vil:

 • Arbeide for at det snarest skal settes i gang arbeid med en T-bane med metrostandard  mellom Lysaker og Fornebu.
 • Arbeide for snarest mulig oppstart av bygging av ny E18 gjennom Bærum, og arbeide for en lavest mulig bompengeandel i prosjektet.
 • Arbeide for at resten av prosjekt ny E16 fra Sandvika til Sollihøgda får en miljø- og fremtidsrettet løsning, og en snarlig oppstart.
 • Arbeide for utvidet rutenett for fergene mellom Asker, Lysaker, Fornebu, Sandvika og  Oslo. Fergene vil være spesielt viktige for å avlaste vestkorridoren i perioden fram til  Fornebubanen og ny E18 er ferdig. Vi vil arbeide for at fergene på sikt blir drevet med  fornybare energikilder.
 • Arbeide for flere innfartsparkeringsplasser for biler og sykler nær stasjoner og holdeplasser i Bærum. Kommunale innfartsparkeringsplasser på bakkeplan bør være gratis for kollektivpassasjerer.
 • Prioritere trafikksikkerhetstiltak, for gående, syklende og bilister, med ekstra fokus på  skolebarn. 
 • Arbeide for å fortsette å bygge ut gang- og sykkelveinettet i Bærum.
 • Arbeide for god standard på de kommunale veiene.
 • Arbeide for fremtidig økt satsing på kollektivtilbudet.
 • Arbeide for realisering av Ringeriksbanen.
 • Arbeide for å forlenge Kolsåsbanen til Rykkinn, og utrede forlengelse til Bærums Verk,  Sandvika og Lommedalen.
 • Videreføre et offensivt samarbeid i Vestregionen om veier, kollektivtilbud, boligutbygging og næringsutvikling.