Regnskap 2015

Regnskap for perioden 01.11.2015-31.12.2015

  2015  
INNTEKTER    
Salgsinntekter (sponsing)    
Offentlige tilskudd    
Andre inntekter - støttepenger    
Andre inntekter - grasrot andel    
Sum inntekter    
     
KOSTNADER    
Varekostnad 2.699  
Lønn og annen godtgjørelse    
Annen driftskostnad 1.659  
Sum kostnader 4.358  
     
DRIFTSRESULTAT -4.358  
     
FINANSPOSTER    
Finansinntekter - renter 1  
Finanskostnad -14  
Sum finansposter    
     
ÅRSRESULTAT -4.371  
     
EIENDELER OG GJELD Dette år Forrige år
Bankinnskudd, kontanter 14.969  
Sum egenkapital 14.969  

Bilagsoversikt for regnskapet 2015

01/11/2015 Saldo konto   19.318
31/12/2015 Saldo konto   14.969
       
Bilag 3001 Sponsing    
Bilag 3002 Inntekter Grasrot andel  
Bilag 3002 Inntekter Renter 1
  Inntekter totalt   1
       
Bilag 01-15 Andre driftsutg. Lyktesett 2.000
Bilag 02-15 Varekostn. Stickers 699
Bilag 03-15 Andre driftsutg. Julemiddag 1.659
  Andre driftsutg. Bankgebyr 14
  Utgifter totalt   4.372
  RESULTAT   -4.372