ÅRSRAPPORT 2016

SLF ASKER og BÆRUM ÅRSRAPPORT 2016

Årsrapporten gjelder for perioden november 2015 til mai 2017.

Med bakgrunn i dårlig deltakelse på årsmøtene når disse ble avholdt om høsten, vedtok styret å endre tidspunkt for årsmøtet til våren. Endringen er i samsvar med SLFs vedtekter for lokallag.

INNLEDNING

SLFs lokallag for medlemmer med bostedsadresse i Asker og Bærum er en av de største lokallagene. Selv med et medlemsantall på over 700 personer, har det vært vanskelig å skape engasjement blant medlemmene. Dette til tross for at andelen som bruker sykkel som transportmiddel til jobb er økende.

SLF Asker og Bærum har i denne perioden forsøkt å informere våre medlemmer hvor vi har registrert en gyldig e-post adresse med jevnlige nyhetsbrev. Nyhetsbrevet går til over 300 medlemmer. Nyhetsbrevet kommer i tillegg til oppdatering av hjemmesiden, Facebook innlegg og Twittermeldinger.

STYRET I ASKER OG BÆRUM LOKALLAG AV SLF

Styret ble valgt på årsmøtet 2015 og konstituerte seg selv på styremøtet 16.12.2015

 • Leder: Jan Henrik Andresen
 • Nestleder: Enno Swets
 • Kasserer: Per Sannerud
 • Sekretær: Steinar Grøtterød
 • Styremedlemmer: Øystein Bjurholt og Morten I Kerr

STYRETS MØTER I PERIODEN

Styret har hatt 9 møter i perioden:

 • 16.12.2015
 • 17.02.2016
 • 07.04.2016
 • 25.05.2016
 • 14.06.2016
 • 14.09.2016
 • 11.10.2016
 • 01.02.2017
 • 03.05.2017

Styret har prioritert følgende arbeidsoppgaver

Prioriterte oppgaver

Møter med lokalpolitikere i Asker og Bærum samt Akerhus Fylkeskommune. Både vedlikehold og utbygging prioriteres og finansieres via politiske beslutninger. Det har også vært løpende kontakt med driftsavdelingene i administrasjonene for å sikre kontinuerlig fokus på fremkommelighet, sikkerhet og vedlikehold sommer som vinter. Lokallaget forsøker å delta på møter, høringer og befaringer hvor sykkelløsninger står på agendaen. Referat fra møtene blir lagt ut på hjemmesiden under "styrereferat".

Gjennom vinterhalvåret legges det ut rapporter på våre hjemmesider om “føreforholdene” langs de største innfartsårene for sykkel inn mot Oslo.

"Lys i mørket" 23. november 2015

Aksjonen var et samarbeid mellomg lokallaget og Politiet. Det ble delt ut sykkellys til de som ikke hadde forskriftmessig lys på sykkelen.

Sykkeltur med samferdselsminister

Lokallaget greide å få samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen med på en sykkeltur fra Asker til Oslo 19. mai 2017. Målet med turen var å belyse forholdene for transportsyklistene på denne strekningen. Sammen med samferdselsminister var Lene Conradi (ordfører i Asker), Lisbeth Hammer Krog (ordfører i Bærum) Solveig Schytz (leder hovedutvalg samferdsel Akershus fylkeskommune).

Annet

Lokallaget arrangerte ikke Sykkelens Dag i 2016. Erfaringen fra tidligere arrangement tilsier ikke at Sykkelens Dag fanger den nødvendige interesse.

Dessverre var vår "stand" på Tyrifjorden rundt (juni 2016) lite besøkt.

Lokallaget deltok på Dialogmøte i Asker kommune, tjenesteområde "Kultur og teknikk". Dialogmøter er møter mellom komiteene og de brukerområdene som soreterer under komiteene.

ØKONOMI

Lokallaget har bygget opp en egen likviditetsreserve takket være flere sponsorer som ser nytten av sykling som transportform. Vi har også skaffet midler ved å tilby lokale bedrifter workshops med fokus på trygghet i trafikken for ansatte som velger å benytte sykkel til jobben og ser gjerne at våre lokale medlemmer markedsfører dette tilbudet i sine bedrifter.

Vi får også noe inntekter via Grasrotordningen fra Norsk Tipping og oppfordrer medlemmene til å registrere Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum i Grasrotordningen.

Det vises for øvrig til vedlagte regnskap.