ÅRSRAPPORT 2015

SLF Asker og Bærum årsrapport 2015

Årsrapporten gjelder for perioden november 2014 til november 2015.

INNLEDNING

Bruk av sykkel som kommunikasjonsmiddel ble hyppig diskutert i valgkampen for Kommune- og Fylkestingvalget. SLF Asker og Bærum samlet inn informasjon fra de fleste partier og presenterte partienes syn på www.slfab.no (Valg 2015). I tillegg har lokallaget aktivt deltatt i media med kommentarer og innspill. Vårt håp er at det "lovende" ord som ble fremført i valgkampen blir realitet.

SLF Asker og Bærum er en av de største lokallagene i Syklistenes Landsforening. Dessverre er det vanskelig å engasjere medlemmene, uvist av hvilken grunn. Vi er derimot overbevist om at syklistenes kår ville bli dårligere dersom ikke syklistene har en talsmann. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til økt aktivitet i organisasjonen. Lokalstyret består av ildsjeler som engasjerer seg på frivillig basis med mål å få til en god tilrettelegging for syklistene i våre to kommuner, slik at sykling kan oppleves som trygt og tilgjengelig. Vi arbeider kontinuerlig med å påvirke både fylkes- og kommunale politikere både gjennom direkte møter og bruk av presse og andre medier, ikke minst fordi både utbygging og vedlikehold av sykkelanlegg er avhengig av budsjettrammene. Det er også løpende dialog med relevante veimyndigheter som har ansvar for å gjennomføre de tiltak som blir vedtatt av politikerne. I mange sammenhengen har vi sett verdien av å representere de faktiske brukere av anleggene da planleggere og andre ansvarlige myndigheter ofte tenker for lite på hva som er praktisk gjennomførbart. Gjennom gode kontakter i lokalpressen prøver vi å fremføre vårt budskap på en seriøs måte da vi møter mange usaklige holdninger til syklistene rundt om.

STYRET I ASKER OG BÆRUM LOKALLAG AV SLF

Styret ble valgt på årsmøtet 2014 og konstituerte seg selv på styremøtet 03.12.2013

 • Leder: Jan Henrik Andresen
 • Nestleder: Enno Swets
 • Kasserer: Per Sannerud
 • Sekretær: Steinar Grøtterød
 • Styremedlemmer: Øystein Bjurholt og Morten I Kerr

STYRETS MØTER I PERIODEN

Styret har hatt 7 møter i perioden:

 • 03.12.2014
 • 05.02.2015
 • 19.03.2015
 • 23.04.2015
 • 15.06.2015
 • 08.09.2015
 • 13.10.2015

Styret har prioritert følgende arbeidsoppgaver

Prioriterte oppgaver

Møter med lokalpolitikere i Asker og Bærum samt Akerhus Fylkeskommune. Både vedlikehold og utbygging prioriteres og finansieres via politiske beslutninger. Det har også vært løpende kontakt med driftsavdelingene i administrasjonene for å sikre kontinuerlig fokus på fremkommelighet, sikkerhet og vedlikehold sommer som vinter.

Lokallaget har også i 2015 hatt en tett dialog med Jernbaneverket angående anleggsvirksomheten ved Høvik stasjon på grunn de negative ringvirkningene på syklistenes fremkommelighet og sikkerhet.

Gjennom vinterhalvåret legges det ut daglige rapporter på våre hjemmesider om “føreforholdene” langs de største innfartsårene for sykkel inn mot Oslo.

Lokallaget har svart på høringer om Lysakerbyen, Bjørnegårdsvingen og Griniveien. I tillegg representanter fra SLF Asker og Bærum deltatt på "Plansamarbeidet - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus".

Vintersykkeldag

Lokallaget deltok på Vintersykkeldag 31. januar 2015 i Sandvika.

Annet

Lokallaget arrangerte ikke Sykkelens Dag i 2015. Erfaringen fra tidligere arrangement tilsier ikke at Sykkelens Dag fanger den nødvendige interesse.

ØKONOMI

Lokallaget har bygget opp en egen likviditetsreserve takket være flere sponsorer som ser nytten av sykling som transportform. Vi har også skaffet midler ved å tilby lokale bedrifter workshops med fokus på trygghet i trafikken for ansatte som velger å benytte sykkel til jobben og ser gjerne at våre lokale medlemmer markedsfører dette tilbudet i sine bedrifter.

Vi får også noe inntekter via Grasrotordningen fra Norsk Tipping og oppfordrer medlemmene til å registrere Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum i Grasrotordningen.

Det vises for øvrig til vedlagte regnskap.