Årsrapport 2014

SLF Asker og Bærum årsrapport 2014

Årsrapporten gjelder for perioden november 2013 til november 2014.

INNLEDNING

SLF har nylig presentert syklistenes evaluering av sykkelforholdene i de største byene i Norge. Spørreundersøkelsen gjennomføres hvert annet år og det er nedslående å se at både Asker og Bærum havner midt på treet, spesielt bemerkelsesverdig at Asker som definerer seg som sykkelby faller 4-5 plasser sammenlignet med 2012. Dette tyder på at våre kommuner ikke holder tritt med andre når det gjelder tilretteleggingen for syklistene.

Resultatene kan skyldes flere forhold, men vi tror de henger sammen med mangel på sammenhengende sykkeltraseer, uoversiktlig kryssende biltrafikk der de finnes, bruk av fortau som eneste alternativ på enkelte strekninger med høy sykkelintensitet, og dårlig vedlikehold sommer som vinter. Jernbaneverkets anleggarbeider ved Høvik stasjon har i tillegg skapt mye frustrasjon for de mange som benytter hovedruten langs E18 vestfra inn mot byen.

Lokalstyret har etter beste evne arbeidet med å påvirke både lokale veimyndigheter, Statens Vegvesen og kommune- og fylkespolitkere gjennom både direkte møter og presseoppslag. Aftenpostens omfattende dekning av sykkelforholdene i Oslo vil forhåpentigvis også gi en viss smitteeffekt for Asker og Bærum samt at forholdene i Oslo i stor grad er relevante for syklister fra vårt lokalområde.

Etter møte med ordførerne i Asker, Bærum og Akershus Fylkeskommune finner vi det nedslående at alle planer for bedre tilrettelegging av sykkelforholdene i hovedruten langs E18 knyttes opp mot den store E18-utbyggingen. Her må vi vente på flere års planlegging og deretter en mangeårig anleggsperiode før vi ser noen signifikant forbedring for syklende.

Vi håper på en snarlig avklaring av trasevalg for sykkelvei langs Griniveien slik at arbeidene kommer igang, drar dette mer i langdrag er det fare for at avsatte anleggsmidler flyttes til andre prosjekter i Akershus Fylke. Det er positivt at arbeidene med G&S vei pågår for fullt langs Slemmestadveien mellom Bjerkås og fylkesgrensen og at oppstart nærmer seg for arbeid med den manglende G&S vei langs Røykenveien forbi Eidsletta.

STYRET I ASKER OG BÆRUM LOKALLAG AV SLF

Styret ble valgt på årsmøtet 2013 og konstituerte seg selv på styremøtet 18.12.2013

 • Leder: Jan Henrik Andresen
 • Nestleder: Stig Michalsen
 • Sekretær: Steinar Grøtterød
 • Styremedlemmer: Øystein Bjurholt, Per Sannerud, Enno Swets og Morten I Kerr (vara-medlem)

STYRETS MØTER I PERIODEN

Styret har hatt 7 møter i perioden:

 • 18.12.2013
 • 30.01.2014
 • 12.03.2014
 • 29.04.2014
 • 12.06.2014
 • 04.09.2014
 • 22.10.2014

Styret har prioritert følgende arbeidsoppgaver

Møter med lokalpolitikere i Asker og Bærum samt Akerhus Fylkeskommune. Både vedlikehold og utbygging prioriteres og finansieres via politiske beslutninger. Det har også vært løpende kontakt med driftsavdelingene i administrasjonene for å sikre kontinuerlig fokus på fremkommelighet, sikkerhet og vedlikehold sommer som vinter.

Det har vært spesielt tett dialog med Jernbaneverket angående anleggsvirksomheten ved Høvik stasjon på grunn de negative ringvirkningene på syklistenes fremkommelighet og sikkerhet. Gjennom vinterhalvåret legges det ut daglige rapporter på våre hjemmesider om “føreforholdene” langs de største innfartsårene for sykkel inn mot Oslo. Lokallaget uttaler seg om relevante planer som legges ut på offentlig høring og søker å holde en tett dialog med utbyggere av G&S veier i den konkerte planleggingsfasen.

ANDRE AKTIVITETER

Sykkelens Dag 2014

Lokallaget arrangerete Sykkelens Dag i samarbeid med Asker kommune. Se Sykkelens Dag 2014

Vi må dessverre meddele at valg av sted i Asker ikke medførte mange besøkende til vår stand.

Vis Hensyn aksjon Høvik

Lokallaget samarbeidet med Jernbaneverket og Bærum kommune. Målet var å få alle trafikkanter til å vise hensyn. Informasjonmateriell og refleks delt ut til syklister.

Spinningens Dag

Lokallaget stilte med informasjonsmateriell og banner hos Gnist Trening og Helse på Spinningens dag 7. april 2014.

Annet

Lokallagets medlem Morten I Kerr sitter også i SLFs hovedstyre som styremedlem. Morten I Kerr sitter også i styret i ECF.

Besøksstatistikk lokallagets hjemmeside: I perioden november 2013 til oktober 2014 var det ca 2500 besøkende på www.slfab.no. Den mest leste artikkelen er om Aksjon Frognerstranda med over 2500 treff.

ØKONOMI

Lokallaget har bygget opp en egen likviditetsreserve takket være flere sponsorer som ser nytten av sykling som transportform. Vi har også skaffet midler ved å tilby lokale bedrifter workshops med fokus på trygghet i trafikken for ansatte som velger å benytte sykkel til jobben og ser gjerne at våre lokale medlemmer markedsfører dette tilbudet i sine bedrifter.

Vi får også noe inntekter via Grasrotordningen fra Norsk Tipping og oppfordrer medlemmene til å registrere Syklistenes Landsforening i Asker og Bærum i Grasrotordningen.

Det vises for øvrig til vedlagte regnskap.

Årsrapport tatt til etterretning på årsmøtet 06.11.2014