Budstikka til kamp mot vintersyklister

Budstikka 8. januar 2013: "Kollisjon mellom buss- og sykkelfelt"

Fra lederartikelen i Budstikka:

Sykling på snø og is er risikofylt. Om vinteren må det være førsteprioritet å sikre fremkommeligheten for bil og busstrafikken. Dernest må fortau og gangveier holdes åpne for gående.

Les artikkelen i pdf-format.

Svar fra SLF Asker og Bærum

Uvederheftigheter fra Budstikka

Det vises til Budstikkas leder i går der man går hardt ut mot all form for vintersykling. Artikkelen er bygget på en rekke usammenhengende og udokumenterte påstander basert på en tilsynelatende skrivebordseksersis med liten rot i fakta og ser ut til å være et ukritisk knefall for Ruters argumentasjon for å presse flest mulig busser inn på lokalveiene i Bærum.

Først til Budstikkas besserwisser-påstand om at det skal være så farlig å sykle i vinterhalvåret - hvor er dokumentasjonen, det holder ikke å slenge ut slike påstander i hytt og pine ? Vi SLF kjenner ikke igjen denne beskrivelsen og vi som ferdes på sykkel hver dag gjennom vinteren har helt andre og positive opplevelser.

Vi kan alle enes om at E18-utbyggingen vil ta mange år og at trafikkmengden og rushtrafikk, med enda flere både privatbiler og tungtransport, vil øke betraktelig. I vinterhalvåret vil dette føre til økende grad av forurensning som forventes å nå et nivå der det må iverksettes ekstraordinære tiltak som blant annet «miljø»-fartsgrense også på E18.

 

Det ser ikke ut til at kollektivtransporten har kapasitet til å ta unna for det økte transportbehovet, Budstikka har jo nettopp selv rapportert om sprengfulle busser og etterlatte passasjerer. Ruter begår vel heller ingen genistrek ved sine stadige prisøkninger, uheldige soneinndelinger og reduserte fleksibilitet når det gjelder billettordninger.

Hvilke alternativer står man da igjen med for å ta unna for veksten i transportbehov? Det enkleste er faktisk å øke andelen reiser som dekkes ved sykkel eller til fots. Det er vel dokumentert at økt bruk av sykkel gir store samfunnsøkonomiske gevinster gjennom bedre helse, null forurensning og færre i bilkø. Geografien er slik at hovedtyngden av innbyggerne i Asker og Bærum har mindre enn én times sykkelreise til Oslo sentrum. Det godt utbygde nettet av gang/sykkelveier på Fornebo bør også kunne bidra til å løse trafikkproblemene der på en smart måte. Gjennom våre årlige medlemsundersøkelse blant lokalavdelingens 800 medlemmer viser utviklingen i sykkelandelen for Asker og spesielt Bærum både et skuffende nivå og negativ utvikling, der mye av kommentarene går på slett vedlikehold av G&S veiene gjennom hele året, utviklingen står for øvrig i sterk kontrast til kommunenes egne målsetninger.

Skal helårssykling være et godt alternativ for å dekke mer av transportbehovet kreves noe innsats for sikre fremkommelighet året rundt. Sammenhengende sykkelfelt/gang & sykkelveier langs hovedaksene fra Asker & Bærum til Oslo (Sandvika-Lysaker, Bekkestua-Jar/Bjørnsletta, og Griniveien) vil gjøre det trygt og attraktivt å bruke sykkel når dette kombineres med nødvendig vedlikehold og snørydding. Merkostnaden med snøbrøyting er marginal om arbeidet organiseres på riktig måte, veibane og fortau brøytes jo uansett. Følger man Budstikkas argumentasjon skulle riktignok også alt av fotgjengere ligge unna fortauene slik at disse ikke brøytes.

Så til en kommentar angående Ruters ønske om å beslaglegge Prof. Kohtsvei på bekostning av syklistene - hvorfor kan de ikke like godt skrike seg til å ta tredjefeltet på E18 fra Lysaker og utover som kollektivfelt? Resten av trafikken står jo i kø der allikevel.

Vi setter stor pris på initiativet om å legge til rette for at syklister og motorisert trafikk separeres melom Lysaker og Høvik, da dette reduserer risikoen for konflikter mellom trafikkantgruppene. Dete burde også være positivt for Ruter hvis de for en hver pris skal legge busstrafikken til denne veien, og ikke minst med den hensynsløse holdningen vi opplever og har dokumentert fra de som sitter bak rattet i bussene.

Vi ber Budstikkas redaktør komme ut fra skrivebordet og inviterer til en sykkeltur i kommunene våre på en fin vinterdag på en nybrøytet G&S vei, sol og -5 grader. Da får vi kanskje også mer drahjelp fra den kanten når det gjelder vårt bidrag til å løse noe av trafikkproblemene i Asker og Bærum.

Hilsen
Jan Henrik Andresen
Styreleder Syklistenes Landsforening Asker og Bærum

 


Se også Syklister til kamp mot busser